top of page

החשד של ביהמ"ש: החתימות מושתלות באמצעים דיגיטליים על גבי הצוואהבית המשפט המחוזי בלוד קיבל לאחרונה החלטה לפסול צוואה על סמך חוות דעת גרפולוגית המעיד כי חתימות המנוח פוברקו באמצעים דיגיטליים השופטים ורדה פלאוט, צבי ויצמן וצבייה גרדשטיין פפקין דחו את הערעור שהגישו אחייניו של המנוח על החלטת בית המשפט לענייני משפחה.


המנוח, גרוש אב לשניים נפטר במאי 2021. אחייניתו הגישה לבית המשפט לענייני משפחה בקשה לקיים צוואה שנחתמה לכאורה על ידו, ולפיה היא ואחיה הם היורשים הבלעדיים של עזבונו. מדובר בצוואה שנחתמה ארבעה חודשים לפני פטירתו, כאשר חתימותיו מופיעות בשני העמודים. העדים לצוואה הם אביהם של האחיינים שהינו עורך דין, ואימם. 


שני ילדי המנוח וגרושתו העלו התנגדות לבקשתם של האחיינים בטענה שהצוואה מזויפת. במהלך ההליך מינה בית המשפט מומחית לניתוח כתבי יד שקבעה באופן סופי כי הצוואה אכן זויפה, קביעה זו התבססה על סתירות שנמצאו בחתימות המנוח על גבי הצוואה "שתי חתימות המצווה נשוא המחלוקת המסומנות לא נכתבו במקור (בכלי כתיבה על גבי הנייר) אלא הושתלו בצוואה באמצעים דיגיטליים. שתי החתימות נשוא המחלוקת חופפות זו לזו בהתאמה מלאה כאשר מקורן בחתימה אחת. אין שתי חתימות של אותו כותב הנכתבות באופן טבעי שתהיינה חופפות זו לזו".


המומחית אמרה כי החתימות על הצוואה עברו מניפולציה דיגיטלית, ובמלים אחרות - זויפו. בית המשפט לענייני משפחה אישר את חוות הדעת במלואה, קיבל את התנגדות הילדים והגרושה, פסל את הצוואה והוציא צו בדבר חלוקת הירושה.


ילדיו של המנוח וגרושתו טענו כי הוכח באופן חד משמעי שמדובר בצוואה מזויפת. לדבריהם ההליך הנוכחי הוא בבחינת ערעור שווא וכולו אוסף של אי דיוקים, שקרים ושמועות.


שופטי המחוזי קיבלו החלטה פה אחד שפסילת הצוואה תיוותר על כנה. הם הדגישו, כי חוות דעת המומחית הייתה שקופה לאורך כל התהליך ולא נמצא בה פגם כלשהו. הובהר כי אין מחלוקת כי האחיינים "לא נוצלו על ידי המערערים ואין להם להלין בעניין זה אלא על עצמם. נוכח כלל האמור, נדחתה הבקשה למינוי מומחה נוסף. בנסיבות האמורות, מצאנו כי לא נפלה טעות בהחלטות אלו".


בנוסף, השופטים דחו את התירוץ שהציג אחד האחיינים, שטען כי עורך דינו התפטר לנוכח האשמות נגד לקוחותיו בזיוף חמור, הם ציינו כי אין בנסיבות אלו נבצר ממנו להגיש בקשות ושאלות הבהרה למומחית. 


עוד  אמרו השופטים כי "בעל הדין הוא המערער ולא בא כוחו, ועל כן האחריות לניהול התיק מוטלת עליו. היחסים בין בעל הדין לבין ב"כ אינם מעניינו של הצד שכנגד או של בית המשפט. לכך יש להוסיף את העובדה כי המערער עצמו הינו עורך דין וחזקה עליו שכללים אלו ידועים לו היטב".


לפיכך הערעור נדחה, והאחיינים ואביהם חויבו בהוצאות של 15 אלף שקל  (5,000 שקל לכל אחד)  לטובת ילדי המנוח וגרושתו. החלטת בית המשפט למשפחה להוציא צו ירושה אחר המנוח נותרה על כנה. 

 

 

Comments


bottom of page