top of page

השופטת שקדי כץ: יש לפרסם החלטות במשפחה "אי־פרסום פוגע באמון הציבור"לאחרונה ניתן פסק דין משמעותי בבית המשפט לענייני משפחה בחדרה, הקובע עיקרון יסוד לפיו יש לפרסם פסקי דין והחלטות של בתי המשפט לענייני משפחה תוך השמטת הפרטים של הצדדים.


החלטה זו יש חשיבות שכן בדרך כלל ההחלטות לא מפורסמות לציבור, כאשר לכל שופט יש שיקול דעת להחליט אם לפרסם אותם, ולכן קיימים פערים בין שופטים בחשיפת פסקי הדין וההחלטות לציבור.


 החלטה זו אומנם אינה מחייבת ערכאות אחרות, כי מדובר בערכאה הראשונה,  אך מניחה עקרונות יסוד מצד שופטת משפחה בסוגיית הפרסום, . זה מתיישב עם רוח הקביעות הקודמות של בג"ץ, לפני מספר שנים, מה שמצביע כי יש לבצע שינוי תפיסתי.


בפסק הדין האחרון של השופטת (בצילום) יפעת שקדי כץ, הוגשה בקשה למתן צו הגנה לקטינים מהורים גרושים במסגרת חקירת משטרה וסוקרה בהרחבה בתקשורת.. האם ביקשה לפרסם את החלטת צו ההגנה, בעוד האב התנגד לפרסום. אחת הטענות הנפוצות של צדדים, לרבות שופטים, המתנגדים לפרסום היא  כי יש לבחון את החשיבות הציבורית בפרסום. 


עם זאת, שקדי כץ מדגישה את המשמעות של הצגה מציאותית ומדויקת לציבור לגבי המצב המשפטי בישראל. היא טוענת כי לפרסום החלטות בית המשפט יש ערך חשוב כשלעצמו, וזאת ללא כל תלות וקשר מחייב במשמעות המשפטית או הציבורית של פסק הדין עצמו.  


עוד אמרה השופטת "ככלל, אני סבורה, כי יש להרבות ולפרסם הכרעות שיפוטיות של בתי המשפט לענייני משפחה, ובכלל כך החלטות שגרתיות שאין בהן כל חידוש, שכן ניהול ההליכים מבלי שהפירות של ניהולם (פסקי דין והחלטות) מוצגים לציבור הרחב פוגע באמון הציבור, אינו מאפשר לציבור לכלכל צעדיו ולבחון את הסיכון והסיכוי בניהול הליך ואת ההתפתחות המשפטית שחלה בהכרעות השגרתיות שאינן מכילות חידוש משפטי. עוד אני סבורה, כי יש חשיבות לפרסום הכרעות שיפוטיות בהיבט המחקרי".

 

במקרה דנן, נקבע כי הסיקור התקשורתי הנרחב של גורמים אחרים, הכולל תיעוד שאפשר זיהוי של בני משפחה, אינו אמור להשפיע על פרסום ההחלטה. השופטת התלבטה נוכח הפגיעה שהייתה והחליטה בסופו של דבר כי ראוי לפרסם את נוסח ההחלטה קריא וברור תוך השמטת כל פרט מזהה.

 

 


Comments


bottom of page