top of page

השופט זכריה לשופטת בדימ': "ניסתה במכוון לבצע מחטף של נחלות"לא בכל יום שופט מותח ביקורת על קולגה לשעבר, אבל זה התרחש לאחרונה על רקע מחלוקת בנוגע להקצאת קרקע במושב גיתית שבבקעת הירדן.


השופט המוערך זכריה ימיני מבית המשפט ברמלה ביקר בחריפות את התנהגותה של השופטת בדימוס מלכה אביב, על ניסיונה לבצע "מחטף של נחלות על ידי הפעלת לחץ וצווי בית משפט" במהלך הליך משפטי שניהלה לפני מספר שנים.


מלכה וירון אביב, מדור המייסדים של היישוב, בשלב מסוים החליטה אגודת המושב (שהם אינם חברים בה) להקצות נחלה נוספת לבן חוזר, לצד שתי יחידות דיור. החלטה זו נועדה לצורך ריענון השורות ולמשוך צעירים ליישוב.


בשנת 2013 קיבלו בני זוג ותיקים אחרים במושב, מתוקה ועמיחי סמדג'ה, נחלה לבנם. אולם, מאחר שבנם היה אז קטין, הודיעו לאב כי עליו לרשום את בנו באגודה עד שנת 2018 כדי להבטיח את הקצאת הנחלה על שם בנו.


באמצע 2015 הגישו בני הזוג אביב תביעה נגד האגודה. הם טענו כי האגודה התנכלה להם ולילדיהם על רקע השתייכותם לזרם פוליטי השונה מזה של האגודה. לטענתם, באפריל 1983 האגודה הוציאה אותם מחברות בה, ודרשו לקבל את כל הזכויות המגיעות לבעלי נחלות ותיקים שהם חברי אגודה.


עוד אמרו אביב, כי התברר להם שהאגודה מונעת מהם ומילדיהם זכויות שניתנות לכלל בעלי הנחלות הוותיקים במושב. זאת, לשיטתם, בניגוד להרשאה שקיבלה האגודה מההסתדרות, לפיה אין להפלות בין מתיישבים בעלי נחלות שאינם חברי אגודה לבין בעלי נחלות שהנם חברי האגודה.


ב- 2019 התקבלה התביעה שהגישו בני הזוג אביב, ונקבע כי הם  זכאים לכל ההטבות הכלכליות-קנייניות הניתנות לבעלי נחלות ותיקים החברים באגודה, לרבות הקצאת נחלה עבור בן חוזר. בהמשך, הודיעה ההסתדרות הציונית לאגודה כי הנחלה 37 שהוקצתה לבנם של בני הזוג סמדג'ה שייך למעשה לבתם של אביב.

 

בתביעה שהגישו במרץ 2020 טענו בני משפחת סמדג'ה כי הנחלה שבמחלוקת הוקצתה להם בשנת 2013, ולפיכך יש להכיר בהם כבעלים החוקיים. אגודת המושב תמכה בטענתם. מנגד, טענו בני הזוג אביב וההסתדרות כי דין התביעה להידחות, שכן ההקצאה הסופית בהתאם לפסק דינו של בית המשפט.


עם זאת, השופט ימיני מתח ביקורת על בני הזוג אביב על כך שלא כללו את כל הצדדים שעלולים להיפגע כנתבעים בתביעתם משנת 2015, במיוחד את כל בעלי הנחלות במושב ובפרט את בני משפחת סמדג'ה "סבור אני שלפחות גב' אביב, שהיא שופטת בדימוס, הייתה מודעת או הייתה צריכה להיות מודעת לעניין זה, ועל כך יש ליתן את הדעת בתביעה שבפני,. ונראה שהדבר נעשה במכוון על מנת לבצע מחטף של נחלות".  


לגבי עדותה של אביב במשפט השופט ציין שהייתה "רצופה תמיהות" וכי מגיעות לה ולבעלה כל הזכויות שבעולם גם אם לא מגיעות לה, ואילו לאחרים מגיע פחות. ביחס לדבריה בחקירה שלפיהם אינה לוקחת לתובעים את מה שקיבלו ב-2013, אלא בסך הכול מקבלת את המגיע לה, שאל השופט "האם מדובר במוסר כפול?".


בפסק הדין הודגש כי בעוד למשפחת אביב כבר הוענקו שלוש נחלות נוספות, כשהמחלוקת נסובה על הנחלה הרביעית, משפחת סמדג'ה לא קיבלה נחלה כלשהי עבור בנם החוזר.

 

מאחר שבני הזוג אביב הם אלו שגרמו להליך הנוכחי בכך שלא צירפו את בעלי הדין הרלוונטיים בתביעתם, השופט ימיני חייב אותם בתשלום שכר טרחת עו"ד בסך 20 אלף שקל והוצאות משפט לתובעים.

 

 

ความคิดเห็น


bottom of page