top of page

פס"ד: האישה ביקשה מזונות של 61 אלף שקלים, מה קבע השופט?בני זוג, חתמו על הסכם ממון הקובע הפרדת רכוש מוחלטת בכל רכוש שהיה או יהיה למי מהצדדים, למעט רכוש שיירשם על שם שניהם וכן הוסכם שהאישה לא תהיה זכאית למזונות. הבעל והאישה נישאו בשנת 2011 ולהם חמישה ילדים, בגילאי 11 עד שנתיים.


בעקבות משבר בזוגיות, הגישה האישה באוגוסט 2022 תביעה למזונות אישה וילדים מעל 34,000 ₪ לחודש עבור מזונות הקטינים, ובנוסף מזונות אישה בסך של מעל 27,000 שקלים. עוד הוסיפה האישה כי בעלה הוא איש עסקים אמיד ביותר שבבעלותו רכוש רב.


בהמשך, לאור תביעה שהגישה האישה חייב בית המשפט את הבעל במזונות זמניים בסך של 25,000 שקלים לחודש בתוספת מלוא המדור ואחזקת המדור. לאחר מכן, ובעקבות בקשת ההבעל, הופחת סכום המזונות הזמניים ל-20,000 שקלים לחודש.


בתגובה לתביעת האישה, הגיש הבעל כתב הגנה שבמסגרתו טען שהוא משתכר בכ – 40,000 שקלים נטו לחודש מעבודתו בחברה שבבעלותו, והדגיש כי הוא מכסה את כל ההוצאות עבור הילדים בהיקף של למעלה מ-67,000 ש"ח מדי חודש.


האישה לא השלימה עם החלטה קודמת ועתרה לבית המשפט המחוזי לחייב את בעל לחשוף מסמכים הקשורים ל- 12 החברות שלו, הכנסותיו ונכסיו, לרבות דפי חשבונות בנק, פרטים אודות חברות של הבעל ודוחות כספיים וכן את חוזי השכירות בגין נכסי המקרקעין המושכרים על ידו.


הבעל התנגד לבקשה וטען שלאור הסכם הממון שקבע הפרדת רכוש מוחלטת, אין לאישה כל זכות לקבל מידע אודות רכושו. לטענתו, בעקבות ההחלטה למזונות זמניים, הוא משלם סכום אסטרונומי למזונות ילדיו העולה על 74,000 שקלים מדי חודש.


הבעל טען כי בקשת האישה לגילוי מסמכים הוגשה בחוסר תום לב והיא לא זכאית לקבלם בהתאם להסכם הממון. מאחר שהוא אמר כי ישלם את כל צורכי הקטינים בסכום שבית המשפט ייקבע.


לאחר עיון בתיק אמר השופט (בצילום) נפתלי שילה כי הוא סבור שדין הבקשה להידחות "לאור הצהרתו המפורשת של המשיב לפיה הוא יישא במלוא צורכי הקטינים ולא יטען כלל לחבות כלשהי שתחול על האישה להשתתף במזונות הקטינים אלא הוא יישא ב-100% ממזונות הילדים".


משכך, דחה השופט שילה את בקשת האישה והורה לה לכסות את הוצאות המשפט של הבעל בסך של 10,000 שקלים.

 

 

 

 

 

 

コメント


bottom of page