top of page

14 חודשי מאסר בפועל וקנס של 100 אלף שקל - לשרגא ברוש נשיא התאחדות התעשיינים לשעברהשופטת (בצילום) דנה אמיר מבית המשפט המחוזי בת"א גזרה על נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש 14 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וקנס בגובה 100,000 ₪. ברוש וחברת א.ל.ע.א שבבעלותו הורשעו בעבירות מס, זיוף ומרמה, לאחר שפעלו על מנת להתחמק מתשלום מס בגובה של כ- 1.55 מיליון ₪.

 

בהכרעת הדין נקבע כי פרקליטות מיסוי וכלכלה הוכיחה את עובדות כתב האישום שהגישה וכן את העבירות שיוחסו לנאשמים.

 

כתב האישום עוסק בעבירות זיוף ומרמה שבמטרתן הייתה לקבל במרמה הכרה רטרואקטיבית בחברה כחברה משפחתית. חברה משפחתית היא חברה "שקופה" שבה ההכנסה מועברת לבעלי המניות אשר מחויבים במס על הכנסותיה. מסיבה זו, כשלחברה יש הכנסה ובעלי המניות רוצים למשוך את ההכנסה מחברה משפחתית יהיה המיסוי חד שלבי (מיסוי ההכנסה אצל בעלי המניות) ולא דו שלבי (מיסוי ההכנסה אצל החברה ולאחר מכן מיסוי נוסף על דיבידנד עם משיכת הכסף ע"י בעלי המניות).

 

מכתב אישום עולה כי חברת א.ל.ע.א השקעות בע"מ של שרגא ברוש ואחיו, שהחזיקה במניות חברת עושרד (שהיתה בעלת זיכיון למכירת גז, מאסדת קידוח הנפט "תמר"), מכרה מקצת מניותיה בעושרד בעבור 8,640,000 ₪, מה שחייב אותה במס רווחי הון. שרגא ברוש, בשת"פ רו"ח בר לבב (שהורשע במסגרת הסדר טיעון בעבירות מס ונגזרו עליו 9 חודשי מאסר בפועל), רצה למשוך את הכסף מהחברה לכיסו ולכיס אחיו, ולכן פעל על מנת לרמות את פקיד השומה על ידי זיוף מסמכים ויצירת מצג כוזב החברה ביקשה הכרה כחברה משפחתי במועד הקבוע בחוק. לאור האמור, שילמו שרגא ואחיו מס בגובה 2,760,712 ₪ בלבד למרות שגובה המס אותו היו צריכים לשלם, במיסוי דו שלבי, עמד על 4,315,338 ₪.

 

זיוף המסמכים נעשה על ידי יצירת שני טפסים ומכתב בכתב ידו של ברוש, המעידים לכאורה שביקש להכיר בחברה כמשפחתית, במועד הקבוע בחוק. במשפט הטיל ברוש את האחריות על רואה החשבון שלו וטען כי זה החתים אותו על המסמכים מבלי שהוא שם לב לתוכנם. טענתו נדחתה ע"י בית המשפט כשקרית.

 

בגזר הדין ציינה השופטת דנה אמיר כי: "בכל שלב יכלו הנאשמים לחדול מניסיונותיהם לקבל את הכרת הנאשמת כחברה משפחתית במרמה על יסוד המסמכים המזויפים אך הם בחרו שלא לעשות כן. ... יש טעם רב בטענת המאשימה לפיה נסיבות ביצוע העבירות במקרה זה מלמדות על פיתוי גדול לבצען לאור הסיכון הנמוך בגילוין. זאת אף ביחס לעברות מס מהסוג הנדון המבוצעות תדיר יותר תוך השמטת הכנסה וגם הן קשות לגילוי, אך קיים גם הצד השני אשר מודע להכנסה שהועלמה דרכו או דרך הצלבת הנתונים יכולה להתגלות העבירה..."

 

ביחס לתפקידים שמילא ברוש במהלך חייו הציבורים ציינה השופטת אמיר כי: "לא מצאתי כי יש להתחשב לקולא בעת בחינת נסיבות ביצוע העבירות בכך שהנאשם מילא תפקידים ציבוריים בהתנדבות ללא שכר לאורך השנים כידוע, מבצעי עבירות צווארון לבן מהסוג הנדון הם פעמים רבות כאלה אשר מנהלים אורח חיים נורמטיבי לבד מביצוע העבירות ותרמו לחברה ולמדינה לאורך שנים, גם בפן הכלכלי..."

 

לאור האמור נגזר על ברוש 14 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וכן 100,000 ₪ קנס. על החברה שבבעלתו שכבר אינה פעילה נגזר קנס סימלי בגובה 1 ₪.

Comments


bottom of page