top of page

ביהמ"ש המחוזי: השופט מאור שם קץ לתובענות ייצוגיות בנושא הנגשה ותביעות סרקהשופט עודד מאור מבית המשפט המחוזי בתל אביב, קבע לאחרונה פסק דין משמעותי ששם קץ לתביעות ייצוגיות בנושא נגישות.


השופט מאור קבע תקדים הקובע כי לפני הגשת תביעה, על התובעים להגיש תחילה בקשה בכתב למפר תקנות הנגישות כדי לאפשר ולתת הזדמנות לתקן את ההפרה.


תביעות אלו נוגעות לפרסום תקנות הסדרי נגישות באתרי אינטרנט, ולא לנגישות עצמה. לדברי השופט מאור, לא ניתן להגיש תובענות ייצוגיות אלא לאחר הגשת הבקשה בכתב.


השופט מאור ציין כי מספרן יוצא הדופן של הבקשות לאישור, שהתבררו לא פעם כ"תביעות משוכפלות" חסרות עובדות רלוונטיות. מצב זה מטיל ספק בכוונתן האמיתית של טענות אלו, והיא להבטיח שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. השופט הדגיש כי השימוש בתובענות ייצוגיות צריך להיות פרופורציונלי להפרה הנטענת, ובנסיבות הקיימות הוא לא שוכנע כי עקרון זה עומד על כנו.


יתרה מזאת, השופט ציין כי "עיון בבקשות לאישור עולה שאין המדובר בפגיעה בזכויות או הדרה של ציבור אנשים עם מוגבלות מהמרחב הציבורי, אלא לכל היותר ניתן לראותן כהפרות לא מהותיות של תקנות הנגישות שניתנות לתיקון עם הפניית תשומת לב המפר לדרוש תיקון, כפי שקורה הלכה למעשה לאחר הגשת הבקשה לאישור".


ראוי להזכיר כי רוב הבקשות לאישור הופנו לעסקים קטנים, שרבים מהם היו בניהול משפחתי ובעלי צוות מוגבל. דוגמאות לעסקים כמו קוסמטיקאית, שמאי מקרקעין, בעלי צימר, חנות לחיות מחמד, סלון לעיצוב שיער, חנות לממכר מוצרי בשר, רופאי שיניים וחנות צעצועים.


השופט מאור הדגיש כי מנגנון התובענה הייצוגית, המשמש בדרך כלל למאבק נגד תאגידים רבי עוצמה כקבוצה קולקטיבית, לא נראה בקנה אחד עם אופי היישומים הללו המכוונים לעסקים קטנים.


לדעת השופט מאור, פנייה מוקדמת היא הגישה המתאימה, ההוגנת והשימושית ביותר לטיפול בטענות המבקשים.


השופט ציטט מקרים רבים שבהם עסקים קטנים תיקנו מיידית את הפרות הנגישות עם קבלת הבקשה לאישור, ופתרו למעשה את העניין.


עוד אמר השופט מאור כי אם התובעים היו פונים לעסקים מוקדם יותר בבקשות אלו, הדבר היה חוסך את הצורך בתביעות ייצוגיות יקרות, שיש בהן כדי להכביד על עסקים קטנים בנזקים של מיליוני שקלים. הוא גם המליץ למחוקק לספק הנחיות נוספות בעניין זה כדי לצמצם מחלוקות מסוג זה.


כתוצאה מכך, בקשות האישור בתביעות ייצוגיות אלו נדחו על סמך פסיקתו של השופט מאור. להחלטה זו השלכות משמעותיות על מקרים עתידיים הקשורים לנגישות והיא מדגישה את החשיבות של תקשורת מוקדמת וטיפול מיידי בהפרות.


סוף דבר:

השופט מאור "אינני משוכנע שתובענה ייצוגית היא הדרך המתאימה להגברת המודעות לנושא זה. כל אחת מהמשיבות תשלמנה למבקש גמול ושכר טרחה בסך כולל של 1,000 ₪". 

 

 


Comments


bottom of page