top of page

מדינה יהודית בארץ ישראל // ד"ר שאול שארף


מגילת העצמאות היא מסמך חשוב שעל כל אזרח בישראל ללמוד אותו ואפילו לשננו בעל־פה. לא נכון להפוך את המגילה לאבן מחלוקת בין חלקי האוכלוסייה בישראל, משל צד אחד תומך בכל ערכיה והצד השני כופר בהם. מדינת ישראל יהודית בזכות שהיא דמוקרטית, והיא דמוקרטית בזכות שהיא יהודית.


מגזין בית המשפט

המחלוקת שקמה עלינו לאחרונה ובמוקדה מגילת העצמאות אינה על תוקף ערכיה. המחלוקת היא מי הריבון בישראל ולמי זכות המילה האחרונה במדינה שרואה את עצמה "יהודית ודמוקרטית".


קיימת שגיאה חמורה בהבנת המונחים החשובים "יהודית ודמוקרטית". יהודית אין משמעותה דתית, ודמוקרטית אין משמעותה חילונית. דמוקרטית גם אין משמעותה ליברלית. וליברלית אין משמעותה פלורליסטית. אדם יכול להיות חילוני, כזה אשר אינו נוטל חלק באף פרקטיקה שנהוגה במסורת הדת היהודית, אבל בד בבד הוא גם עשוי להיות אנטי־דמוקרטי ואנטי־ליברלי, בגלל שהוא שואף להשליט על המדינה, שלא בדרך הסכמת הציבור, משטר ערכי מסוים שאינו סובלני כלפי מי שאינו מקיים אותו. גם להפך, אדם יכול להכריז על עצמו כשומר תורה ומצוות אבל הוא בעיקר שומר על האינטרסים הפרטיים שלו על חשבון פגיעה בדת שהוא מתיימר ללחום בשמה את "מלחמות הדת" שלו. ישנם חילונים אוהדי מסורת. ישנם דתיים שאין להם אלוהים. ישנם יהודים שלא מכירים בבוראם. ישנם יהודים שבראו לעצמם את בוראם.


יותר מזה, אני כופר בהצגת המחלוקת שקיימת היום בישראל בין "שמרנים" ובין "ליברליים". המחלוקת היא בין "שמרנים" ובין "פרוגרסיביים", שכן אין לאף צד בעלות על הליברליות והפלורליזם. השאלה היא האם 'מתקנים את העולם' לחירות ולשוויון בזהירות – תוך כבוד למסורת, גם למסורת הדתית, וכבוד לאחר ולשונה – או מתקנים את העולם עכשיו ומיד בהתאם לערכים שפופולריים באותה שעה, תוך דריסת האחר והשונה.


בכל מקרה, ככל שעובר הזמן המחלוקת הערכית מתחדדת. נראה שכמעט כולם חפצי חירות בישראל. השאלה היא הם ליברליים רק כאשר הדבר נוגע אליהם – או גם כלפי הסביבה שבה הם חיים. ליברלים יכולים להתחלק לפלורליסטיים ("חיה ותן לחיות") ולפונדמנטליסטיים ("תן לחיות – ואם לא, לא תחיה"). הליברל הפלורליסט מסוגל לסבול גם כאלו שאינם דומים לו באורחות חייהם. הליברל הפונדמנטליסט חסר סובלנות כלפי אלו ששונים ממנו.


אין כאן מקום להרחיב אבל החינוך הפוליטי שלי הוא חד וברור בהקשר הזה: מדינת ישראל לא תהיה יהודית אם היא לא תהיה דמוקרטית, והיא לא תהיה דמוקרטית אם היא לא תהיה יהודית. ארחיב על כך בטור הבא.
Comments


bottom of page