top of page

האם מצבו הכלכלי של "ידיעות אחרונות" מצדיק פיטורים של עובדי הדפוס


לאחרונה, פנתה ההסתדרות, לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כדי להתערב ולמנוע פיטורי ארבעה עובדים בדפוס גלעד, שבבעלות קבוצת ידיעות אחרונות. עובדים אלו, בגילאי 62 עד 64, אשר עובדים בדפוס במשך תקופה מרשימה של 30 עד 41 שנים. לטענת ההסתדרות, עמדותיהם נשמרות בהסכם קיבוצי בעיתון, המגן עליהם מפני פיטורים שרירותיים.


הבסיס להתערבות ההסתדרות נעוץ בהסכם רב שנים שגובש בשנת 2000. הסכם זה כרוך בכמה התחייבויות הן מצד ההנהלה והן מהוועד היציג של העובדים. בין אלה היו הכנסת טכנולוגיות חדשות, פיטורי עובדים, הבטחת שקט תעשייתי ושילוב עובדים לא מאורגנים בעבודות טרום-עיתונות. בתמורה התחייבה הנהלת העיתון להעסיק את העובדים שנוספו עד לגיל פרישתם, כמפורט בהסכם. עם זאת, נראה כי עובדים אלו, ששמם נכלל בהסכם, עומדים כעת בפני איום בפיטורים.


קבוצת ידיעות אחרונות, המקיפה את דפוס גלעד, ציינה מגבלות כספיות כסיבה העיקרית מאחורי הפיטורים המוצעים. הקבוצה טוענת לכאורה כבר עשור שמצבה הכלכלי מחייב צמצום עובדים. עם זאת, לא הוצגו נתונים כספיים קונקרטיים לביסוס טענות אלו. מעניין שלמרות האתגרים הפיננסיים לכאורה, ידיעות אחרונות נותר העיתון הנפוץ ביותר בישראל, כאשר הפלטפורמה המקוונת שלו, ynet, היא אתר החדשות הנפוץ ביותר במדינה.


התיק הונח על שולחנה של השופטת אריאלה גילצר כץ - וטרם הוגשה תגובת ידיעות אחרונות.

Comments


bottom of page