top of page

מחוזי תל אביב: סכסוך על זכויות ברכוש המשותף במרכז שוסטר ברמת אביב ג'


23 מבעלי מרכז שוסטר בשכונת רמת אביב ג' בתל אביב טוענים, כי חברת נווה שוסטר השתלטה שלא כדין על רכוש משותף המצוי במחלוקת בין הצדדים. לטענתם, הדבר נעשה בפעולות מרמה ומצגי שווא, שמטרתם ליטול זכויות במקרקעין וזכויות בנייה עתידיות, שלטענם מהוות רכוש משותף.


הבעלים מבקשים מבית המשפט המחוזי בתל אביב לבטל את תקנון הבית המשותף החל על המרכז המסחרי. לדבריהם, נווה שוסטר - הרשומה כבעלת זכויות חכירה של נכסים במתחם - הצמידה את הרכוש המשותף שבמחלוקת לתתי-חלקות שבחכירתה, וזאת במסגרת רישום צו הבית המשותף בינואר 2002. החברה פעלה לרישומו של תקנון הנחזה להיות מוסכם, למרות שברור שהוא אינו כזה ואף מנוגד לדין, שכן הוראותיו פוגעות בצורה משמעותית בזכויות התובעים.


בתביעה שהונחה על שולחנה של השופטת המוערכת אורלי מור אל, נאמר כי במסגרת התקנון הוצאו חלקים משמעותיים מהרכוש המשותף והועברו שלא כדין לחכירת החברה. כמו-כן ניתן לחברה מנדט לעשות כאוות נפשה בזכויות הבנייה העתידיות שיוחסו רק לה שלא כדין, מבלי שתידרש להסכמת יתר בעלי הזכויות. בנוסף נקבע בתקנון, כי החברה תהיה פטורה מלשלם את חלקה בהוצאות אחזקת הבית המשותף עבור החלקה אליה הצמידה את רוב השטחים שנטלה מהרכוש המשותף.


לדברי התובעים, רשות מקרקעי ישראל חתמה על מסמכי רישום הבית המשותף והתקנון הפסול והגישה אותם לאגף רישום המקרקעין כבעלים יחיד. בכך היא התנערה מחובתה לבדוק, כי הבקשה והתקנון מוגשים על דעת כל החוכרים במקרקעין, ונתנה בכך יד למעשיה של נווה שוסטר. התביעה הוגשה באמצעות עוה"ד יואב רזין, נועה פייט וענת מורג-מיכאלי, וטרם הוגשו כתבי הגנה.


באדיבות: יואב יצחק, News1

Comments


bottom of page