top of page

פשרה: בנק הפועלים הודה, כי סייע דרך הסניף בשוויץ, להונות את רשות המיסים במאות מיליונים


חברות הביטוח ישלמו לבנק הפועלים סכום של 135 מיליון דולר כפיצוי על מעורבותו בסיוע בהעלמת מס. שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, מגן אלטוביה, אישר את הסכם הפשרה, ושישה בכירים לשעבר בבנק ישלמו לו סכום של 3.56 מיליון שקל כל אחד. מאמר זה מעמיק בפרטי ההסדר, הודאת הבנק באשמה ובהשלכות המקרה.


בנק הפועלים הודה בסיוע להעלמת מס באמצעות הסניף שלו בשוויץ, וכתוצאה מכך שילם קנס כבד של 875 מיליון דולר לרשות המסים האמריקאית. כמו כן, נגרמו לבנק עלויות נוספות משמעותיות, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת רואי חשבון והוצאות מומחים נוספים. יתרה מכך, לבנק נגרם נזק לאין שיעור למוניטין שלו עקב הפעילות הבלתי חוקית.


שולמית שרון, שהגישה תביעה נגזרת על סך 910 מיליון שקל ב-2015, ביקשה להטיל דין וחשבון על המנהלים הבכירים והדירקטורים לשעבר של הבנק על מעורבותם בפרשה. במסגרת הפשרה, חברות הביטוח שביטחו את נושאי המשרה יישאו ברוב הנטל הכספי. ששת המנהלים, בהם היו"ר לשעבר יאיר סרוסי והמנכ"ל לשעבר ציון קינן, יחזירו את הבונוסים שקיבלו במהלך השנים, מתוך הכרה כי רווחים אלו נבעו מהפעילות הבלתי חוקית.


בתחילה הציעו הבכירים להחזיר 2.25 מיליון שקל כל אחד. עם זאת, בתגובה, הם קיבלו את ההצעה שהעלה השופט מגן אלטוביה והגדילו את הסכום ב-50%. כתוצאה מכך, כל בכיר ישלם כעת 3.56 מיליון שקל. הבנק הודיע ​​כי כספים אלו ינוצלו למימון פעילותו החברתית והקהילתית.


עורכי הדין רם דקל ואבירם רחימי, שייצגו את שולמית שרון, יקבלו שכר טרחה בסך 4.56 מיליון דולר כפי שאושר על ידי השופטת אלטוביה. בנוסף, שרון עצמה תקבל פיצוי של 690,000 דולר, לצד החזר הוצאות בסך 900,000 דולר - סכומים אלו יקוזזו מתוך התשלום של חברות הביטוח, כך שיבואו בפועל על חשבון הבנק.


עוד בכותרות:Comments


bottom of page