top of page

הפגנות בלפור: דוחות שניתנו בגין עבירה של הכנסת רכב לגן ציבורי וחניה על מדרכה - יבוטלוהשופטת ענת גרינבאום-שמעון מבית המשפט השלום בירושלים קבעה כי יש לבטל 46 כתבי אישום בגין עבירות חניה שונות וקיבלה את טענת הנתבעים בדבר "הגנה מן הצדק" בשל פגם באכיפה בררנית של העירייה.


כתבי האישום הוגשו נגד נאשמים שהחנו את רכבם בסמוך להפגנות נגד המשך כהונתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברחוב בלפור בירושלים ב-2020 עד 2021.


טענת הנתבעים המרכזית היא פגמים בהתנהלות העירייה, אשר העיקרי בהם הוא אכיפה מסיבית שביצעה המשיבה ביחס למפגינים במטרה להפעיל עליהם לחץ כלכלי כדי למנוע מהם מלהפגין וזאת מתוך מניע פוליטי.


הנתבעים, חנו את רכביהם באזורים שונים בירושלים בסמוך לאזור ההפגנות ונרשמו לחובתם דוחות חניה או ברירות משפט בגין עבירות חניה שונות.


כתבי האישום מתפלגים לפי עבירות חניה באופן הבא: חניה על מדרכה, חניה בתוך צומת, חניה בשטח הפרדה והכנסת רכב לגן ציבורי.


תוצאת ההחלטה היא כי דין הדוחות שניתנו בגין עבירות שאינן "מסכנות חיים" להתבטל וכן דוחות שניתנו בגין עבירה של "הכנסת רכב לגן ציבורי" מבוטלים.


בית המשפט לא קיבל את טענת הנתבעים כי בוצעה אכיפה בררנית מתוך מניע פוליטי אלא קבע כי על פי התשתית הראייתית שהניחו בפניו הנתבעים הוכח כי למשיבה קיימת מדיניות אכיפה שונה המופעלת באירועים המוניים.


סוף דבר:

הדוחות אשר ניתנו בניגוד למדיניות האכיפה ושאינן "מסכנות חיים" ואינן עבירות של חניה במקום השמור לבעלי תו חניה אזורי – יבוטלו. דוחות אשר ניתנו בגין עבירה של "הכנסת רכב לגן ציבורי" במוצאי שבת יבוטלו.


פסק דינה של השופטת גרינבוים-שמעון מבית משפט השלום בירושלים מסמן צעד חשוב ומשמעותי לקראת תיקון בנוהלי האכיפה.


Comments


bottom of page