top of page

ביהמ"ש דחה בקשה לפיצוי בגין נזק שנטען שנגרם לחקלאים בעקבות פטור ממס ייבוא אגסים


השופט רון סוקול מבית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את עמדת המדינה ודחה תביעה לפיצוי בסך 6.6 מיליון ₪ בגין נזק שנטען שנגרם לחקלאים בעקבות החלטת שר האוצר בשנה 2015 לפטור ממס ייבוא אגסים.

26 חקלאים מהמושבים רמות נפתלי, דישון ועלמה, העוסקים בגידול מטעי אגסים הגישו תביעה נגד המדינה בטענה לנזק כלכלי בשל צווים עליהם חתם שר האוצר ליבוא בפטור ממכס של מכסות אגסים בין השנים 2015-2016. לטענת התובעים כתוצאה מייבוא האגסים, הם נאלצו התובעים למכור את הפירות שנקטפו במחיר מוזל ואף להשמיד חלק מיבוא האגסים. התובעים טוענים כי החלטת שר האוצר התקבלה ללא איסוף נתונים ותוך התעלמות מכמות האגסים שגודלו בישראל. על כן הם עתרו לחייב את המדינה לפצותם בגין ההפסדים והנזקים שנגרמו להם בשל ההחלטות למתן ההיתרים ליבוא. התובעים העריכו את הנזקים ב 6 מיליון ו 600 אלף ₪.

הנתבעת, מדינת ישראל המיוצגת באמצעות פרקליטות מחוז חיפה אזרחי, הגישה כתב הגנה במסגרתו טענה לסילוק התביעה על הסף מאחר והחלטות המצויות בשיקול הדעת השלטוני והחלטות שעניינן חקיקה מצויות בלב הסמכות השלטונית ועל כן בתי המשפט לא יתערב בהן. בנוסף טענה המדינה כי התובעים לא מיצו את זכויותיהם ונמנעו מלתקוף את ההחלטות בסמוך לפרסום הצווים. המדינה הוסיפה בטיעוניה ששנת 2014-2015 הייתה שנת שמיטה בישראל, ועל כן ההחלטה להתיר ייבוא בפטור ממכס נועדה לאפשר אספקת אגסים לכלל הציבור, כולל הציבור שאינו צורך תוצרת מקומית בשנת שמיטה, במחיר סביר. אלמלא ניתנו ההיתרים ליבוא אגסים ללא מכס הוסיפה הפרקליטות, היה נוצר מחסור בשוק המקומי, ומחירי האגסים היו עולים ופוגעים בכלל ציבור הצרכנים.


לפי טיעוני הפרקליטות, המדינה אמונה על שקילת שיקולים ציבוריים רחבים וכי עליה לקבל החלטות רבות בתנאים של אי ודאות. הפרקליטות ציינה כי אם פתיחת השוק לייבוא פגעה במגדלים המקומיים, הרי שצפוי היה כי הנזק וההפסד ייגרמו לכלל המגדלים בישראל ולא רק לקבוצה הקטנה של התובעים שמגדלת כ 10% משוק האגזים בארץ.

השופט רון סוקול קיבל את טיעוני הפרקליטות ודחה את התביעה מאחר ובהחלטתו שוכנע בית המשפט שהחלטת השר התקבלה לאחר איסוף נתונים והתייעצות וכי התובעים לא הצליחו להוכיח שנגרם להם נזק או הפסד שקשור ליבוא האגסים העודף. בית המשפט חייב את התובעים בהוצאות המדינה בסך 50,000 ₪.

コメント


bottom of page