top of page

השר לוין פרסם: תזכיר חוק המאפשר נוכחות סניגור בחקירת נחקרים במשטרה כחשודיםשר המשפטים יריב לוין פרסם אתמול לציבור תזכיר חוק 'חקירת אוכלוסיות מיוחדות', שיאפשר נוכחות סניגור בחקירת קטינים, אנשים עם מוגבלות נפשית ואנשים עם מוגבלות שכלית הנחקרים במשטרה כחשודים. מטרת תזכיר החוק היא לצמצם את החשש מהודאות שווא ולסייע במימוש זכותן של אוכלוסיות אלו להליך משטרתי ומשפטי הוגן.

 

דו"ח הביניים של הוועדה הציבורית למניעת הרשעות שווא בראשות כב' השופט (בדימוס) פרופ' יורם דנציגר, שהוגש לאחרונה לשר המשפטים יריב לוין, התמקד, בין היתר, בנושא הודאות שווא בחקירה, במנגנון הראוי לבירור טענות בדבר הרשעות שווא והכלים שיש לפתח לאיתורן ותיקונן. אחת מהמלצות הוועדה הייתה כי ככל שמדובר בחשודים המצויים בסיכון מוגבר למסירת הודאת שווא, בהם קטינים ואנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית, יש לאפשר לאותם חשודים להיות מלווים בסניגור במהלך חקירתם.

 

בהתאם למדיניות השר לשמירה על זכויותיהן של אוכלוסיות ייחודיות, במהלך השנה האחרונה נעשתה במשרד המשפטים עבודת מטה בהובלת מנכ"ל משרד המשפטים בשיתוף ייעוץ וחקיקה וכלל הגורמים הרלוונטיים.

 

יש לציין כי מאחר ומדובר בהצעת חוק המשנה במידה רבה את אופייה של החקירה הפלילית בישראל ועשויות להיות לה השלכות רוחב המחייבות בחינה ושינויים עתידיים, הוחלט לחוקקה כהוראת שעה לתקופה של חמש שנים עם אפשרות להארכה, תוך ליוויה במחקר שיבחון את השפעתה.

 

מנכ"ל משרד המשפטים, איתמר דוננפלד: "מדובר במהלך פורץ דרך שמטרתו להיטיב עם אוכלוסיות הקטינים והאנשים עם מוגבלות נפשית או שכלית ולהבטיח את השמירה על זכויותיהם כפי שכבר קורה כיום במדינות ברחבי העולם. האמון שהם נותנים בגורם המוסמך שניצב מולם בחדר החקירות, יחד עם חוסר היכולת להבין את ההשלכות העתידיות ואת המשמעות של מה שנאמר על ידם בחקירה, מצריך מעטפת נוספת שתבטיח את זכותם להליך הוגן בהליך הפלילי כבר בשלב החקירה".

Comments


bottom of page