top of page

החוק דורש כי הנפקת דרכון לקטין מחייבת חתימתם של שני ההורים - מה קבעה השופטת?החופש הגדול של פסח הוא זמן איכות למשפחות להתכנס ולחגוג. עם זאת, כאשר התוכניות כוללות נסיעות לחו"ל ואחד ההורים מתנגד להוצאת דרכון לילד קטין, עלולים להיווצר סיבוכים.


במקרים כאלה, הבנת המסגרת המשפטית סביב הוצאת דרכונים לקטינים הופכת חיונית.


בדרך כלל, כאשר הורים נשואים, די בחתימה של אחד ההורים בבקשת הדרכון. לעומת זאת, במקרים של הורים לא נשואים או גרושים, לרוב נדרשת הסכמה משני ההורים. הסכמה זו צריכה להינתן באופן אישי והם מחויבים לגשת ולחתום על הבקשה בלשכות במשרד הפנים.


בתיק שהוגש לאחרונה לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה, ביקשה אם רשות להמשיך בהליך בקשת הדרכון של ילדה למרות התנגדות האב.


האב הציע לאֵם שדרכון הקטינה שיונפק יופקד בבית המשפט וכאשר תבקש האֵם לצאת לחופשה, ייבחנו הנסיבות והערובות.


נטען כי האֵם סירבה להצעה וביקשה כי האב יסתפק בהתחייבותהּ לא לצאת מישראל עם הקטינה. האב טען שאינו יכול לסמוך על התחייבות שכזו ועל כן הגיש בקשה לעיכוב יציאה מן הארץ.


בעניינים שבהם יש חילוקי דעות בין ההורים המונעים הוצאת דרכון לקטינים, בית המשפט הופך לבורר שיכריע בסוגיה.


תפקידו של בית המשפט הוא מכריע בשמירה על זכויות הקטין תוך התחשבות בחששות ההורים. סירוב להתיר הנפקה של דרכון קטין אינו דרך המלך לעיכוב יציאת קטין מן הארץ.


דרכון הוא מסמך רשמי של מדינת ישראל, בדומה לתעודת זהות, וכל אדם, בגיר כקטין, זכאי להנפיקו ולהחזיק בו. הדרך להגן על זכויות הוריות היא בעתירה מתאימה למתן צווים מתאימים (כגון צו עיכוב יציאה מן הארץ, ערובות וכו') חירות התנועה, גם של קטינים, היא זכות בסיסית המעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ולא ניתן לפגוע בהם.


בפסק הדין של השופטת הילה גורביץ עובדיה היא קבעה כי אחריותו של האב לשתף פעולה בהליך הוצאת הדרכון.


עוד ציינה השופטת  "לא יחתום האב על כל הנדרש לשם הנפקת הדרכון, תוכל האֵם לפנות ללִשכת מִרשם האוכלוסין לשם הנפקת דרכון עבור הקטינה בחתימתהּ בלבד".


נוכח עמדת האב והצורך בהליך זה, חייבה השופטת את האב בהוצאות של 1,400 שקלים.

 

 

 

 

 

Comentarios


bottom of page