top of page

תקופת ההתמחות בעריכת דין קוצרה מ-18 חודשים ל-12 חודשים למתמחיםמליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס' 41 - הוראת שעה - חרבות ברזל) ביום שני, 5 בפברואר 2024. הצעת החוק נועדה לתקן את חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961, ולקבוע הוראת שעה שיקצר את תקופת ההתמחות למתמחים שהחלו את הכשרתם מספטמבר 2023.


ההוראה המרכזית של התיקון היא צמצום תקופת ההתמחות לקבוצות מסוימות של מתמחים. מתמחים שהחלו את הכשרתם מספטמבר 2023 ואילך כך שמשך התמחותם מתקצרת מ-18 חודשים ל-12 חודשים. שינוי זה נועד לזרז את תהליך ההסמכה כעורכי דין ולאפשר למתמחים אלו להשתלב בשוק התעסוקה לכל המוקדם.


למתמחים שהחלו את התמחותם בין ינואר 2023 לאוגוסט 2023, הוצע צו מעבר. הסדר מעבר זה יקצר את תקופת ההתמחות שלהם ל-15 חודשים. וזאת לאחר שהתקבלה במליאה הסתייגות שהוגשה בנושא.


התיקון מתייחס גם לנושא ההיעדרויות בתקופת ההתמחות. כל היעדרות הקשורה ישירות ללחימה ולמצבים מיוחדים בעורף, כמפורט בחוק, תיחשב כחלק מתקופת ההתמחות של המתמחה. חשוב לציין, היעדרויות אלו לא ישפיעו על רציפות תקופת ההתמחות.


שר המשפטים, ח"כ יריב לוין: "החוק הזה הוא בשורה ובא להקל על ציבור גדול של מתמחים, בשעה שרבים בגלל המלחמה גם כך נתקלים בקשיים גדולים. לא לכל המתמחים הצלחנו לתת פתרון. יש חורים מסוימים וקשה לכסות ב-100 אחוז לכולם. ניסינו לעשות הכי טוב שאפשר כדי להגיע לתוצאה כוללת ונכונה".


בדברי ההסבר נכתב: "לנוכח המצב האמור והמציאות השוררת בישראל בזמן זה, מתמחים רבים נאלצו להיעדר ממקום התמחותם, בין השאר בשל גיוסם למילואים, הוצאתם לחופשה ללא תשלום או בשל כך שמקום מגוריהם או מקום העבודה שלהם מצוי ביישובים בדרום או בצפון אשר פונו. כדי לצמצם את הקשיים האמורים, אשר התעוררו בשל הנסיבות האמורות, מוצע לתקן את חוק לשכת עורכי הדין ולתת מענה למתמחים. באופן האמור, יסיימו אותם המתמחים את מסלול ההכשרה שלהם למקצוע בתקופה קצרה יותר, כך שיוסמכו בהקדם כעורכי דין ויוכלו להשתלב בשוק התעסוקה".


Comments


bottom of page