top of page

קרבות ירושה: בית המשפט ביטל את הצוואה, מי קיבל זכויות בדירה של האם המנוחה?בפסק דין שניתן לאחרונה, הורה השופט הבכיר (בצילום) ארז שני מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב על ביטול צוואה נוטריונית שנערכה חודשים ספורים לפני פטירתה של אישה בת 100.


ההחלטה התבססה על מעורבות פסולה של אחד מילדיה. השופט שני קבע כי יש לקיים את צוואה הישנה, שבה הורישה המנוחה את רכושה לשני ילדיה האחרים.


למנוחה, אישה בת מאה, היו שני בנים ובת. בצוואתה משנת 2010 היא הורישה את רכושה לאחד מבניה ולבתה. עם זאת, ב-2021 היא הורישה את העיזבון  רק לבנה השלישי. בעקבות פטירתה של האישה עתר כל בן לקיום הצוואה לטובתו, בעוד הבת בחרה להישאר מחוץ לסכסוך המשפטי.


התובע, הבן הבלעדי מהצוואה משנת 2021, טען כי אמו הייתה שקולה וצלולה כשחתמה על הצוואה. הוא הכחיש מכל וכל כל מעורבות או הפעלת השפעה בלתי הוגנת מצדו, וטען כי יש לקיים את הצוואה ככתובה. מנגד טען כי אחיו, שגר עם אמם, הונע מחשש לאבד את הבית עם מותה של האם. לטענת התובע, אחיו דאג לצוואה המאוחרת באמצעות טקטיקות כפייה והשפעה בלתי הוגנת.


עוד טען התובע כי לאחיו היה תפקיד משמעותי בעריכת הצוואה, בהסעת אמם לנוטריון. בהתבסס על טענות אלו, הוא ביקש להכריז על ביטול צוואה משנת 2021, והצוואה משנת 2010 תוכר כצוואה התקפה.


השופט שקד על המקרה וציין כי בדיקה רפואית שנערכה לפני חתימת הצוואה המאוחרת אישרה את כשירותה של המנוחה. עם זאת, האישור הרפואי ניתן ימים ספורים לפני עריכת הצוואה במקום באותו היום.


הוא העיר שאמנם מדובר בפגם פורמלי, אלא שלנוכח גילה המופלג של המנוחה, חשיבותם של אנשי מקצוע משפטיים לנקוט משנה זהירות, במיוחד כאשר הם עוסקים באנשים פגיעים, כגון קשישים.


עוד ציין השופט, "כאשר ניצב בפני עורך דין מי שניתן 'לחשוד' בו שהוא בבחינת אדם מוחלש, קל וחומר אדם כבן 100 שנים, צריך עורך הדין לנהוג זהירות יתרה ובוודאי ובוודאי שלא להתפתות ו'לעשות עסקים' עם אותו לקוח".


יתרה מכך, השופט הדגיש כי התובע הטריח את אמו הקשישה בכך שהסיע אותה לעורך דין אותו כבר הכיר לצורך חתימת הצוואה. בהתחשב בגילה המבוגר, נכון יותר היה למצוא עורך דין שיגיע לבית אמו או למצוא מיקום קרוב יותר לחתימה.


ראיות נוספות שהוצגו במהלך ההליך הצביעו על עבר של אלימות מצד התובע, עם מספר מעצרים ואיומים כלפי בת זוגו ואמו. מעדותו של התובע עולה כי התובע אף ניצל את "כוחו הרוחני" כדי לתקשר עם אמו, תוך אימוץ קולו של בעלה המנוח.


סוף דבר

השופט שני: "בנסיבות העניין ומן הטעמים כפי שפורטו בהרחבה בפסק הדין, אני מורה כדלקמן: 

ההתנגדות שהוגשה לצוואת המנוחה מיום 29/8/21 – מתקבלת. ניתן בזאת צו לקיום צוואת המנוחה מיום 4/11/10, ואני קובע כי צוואה זו היא בת תוקף. לנוכח התוצאה אליה הגעתי, מצאתי לחייב את המבקש בהוצאות למתנגד בסך של 60,000 ₪".


 Comments


bottom of page