top of page

השופטת שעטה-חלאילה: בנק יכול לסגור חשבון שבו מתבצעת פעילות חריגה וחשודהביום ראשון פסקה שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, לובנה שעטה-חלאילה, נגד חברת השירותים הפיננסיים והאשראי ס.ע טופ, ודחתה את בקשתה לאסור זמנית על בנק מרכנתיל-דיסקונט לסגור את חשבונם.


הבנק הסביר, כי נוצר חשש ממשי שהחברה אינה עומדת בהוראות החוק לאיסור הלבנת הון וניהול סיכונים, וכי היא התחמקה משיתוף פעולה עימו. הסבריה רק הגבירו את החשש, ומנהלה הודה פעם אחר פעם בהתנהלותה הקלוקלת. התנהלות זו הביאה למצב בו רמת האמון בין הצדדים נמוכה, עילה המאפשרת כשלעצמה הטלת מגבלות על החשבון ואף רת סגירתו. החברה טענה שאין יסוד לחששות הבנק, וכי הרשות לאיסור הלבנת הון מבקרת את פעילותה בתחום נכיון השיקים. עוד אמרה כי טענת הבנק לפיה אין היגיון כלכלי בפעילותה בחשבון, מהווה התערבות בעסקיה.


לדברי השוטפת שלאעטה-חלאילה, המענה שנתנה החברה לתהיות וחשדותיו של הבנק ולגבי המסמכים אותם לא סיפקה לו, לא היה מספק. בין היתר, החברה נתנה מענה בלתי עקבי לתהיות הבנק ולמסמכים שביקש, ואף המציאה לו מסמכים לא אותנטיים שמולאו בדיעבד ואך כדי לצאת ידי חובה. היא לא הקפידה על קבלת נתונים מלקוחותיה ועל מילוי טופס "הכר את הלקוח". בנסיבות אלה ובהינתן הסיכון הגבוה של החשבון, נראה לכאורה שסירובו של הבנק למתן שירות הוא סביר, ומכאן שסיכויי החברה להראות אחרת אינם טובים.


בנק מרכנתיל-דיסקונט טען כי התנהגותה של חברת השירותים הפיננסיים והאשראי ס.ע טופ השקעות, גרמה לירידה משמעותית ברמת האמון בין שני הצדדים.


בהתחשב באופי הסיכון הגבוה של החשבון ובתגובה הבלתי מספקת של החברה, השופטת שעתא-חלילה ראתה את סירוב הבנק לספק שירותים נכון וצודק.

Comments


bottom of page