top of page

רשימת שחרור 300 אסירים ועצורים בטחוניים המוחזקים בשירות בתי הסוהר

על-פי החלטת ממשלת ישראל מס' 1077 - "שחרור אסירים מטעמים של ניהול יחסי החוץ של המדינה וביטחונה" שהתקבלה הלילה, משרד המשפטים פירסם בשעה 4:55 הבוקר באתר האינטרנט רשימה של 300 אסירים ועצורים ביטחוניים המוחזקים במשמורת שירות בתי הסוהר, העשויים להשתחרר בשני שלבים ובמספר פעימות, בהתאם למתווה לשחרור חטופים ישראלים חיים שנקבע בהחלטה.

לחצו על רשימת האסירים הביטחוניים: https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/is-db?skip=0Comments


bottom of page