top of page

משרד הביטחון וארגון הפשיעה


השופט קובי ורדי מבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב קיבל את עמדת משרד הבטחון ודחה את עתירתו של ספק שהושעה ממתן שירותים למשרד, בשל קשריו לארגון פשיעהמדובר בעתירה שהוגשה על ידי חברה קבלנית ששימשה ספק למשרד הבטחון, כנגד החלטת הוועדה להשעיית ספקים על רקע מקצועי להשעותה ממתן שירות למשרד. החלטת הוועדה של משרד הבטחון התבססה על מידע שהעבירה לה משטרת ישראל, במסגרתו נודע לה כי החברה קשורה בארגון פשיעה מוכר מהצפון. לאור חומרת הדברים הנובעת מהמידע שהתקבל, החליטה הוועדה על הקפאת רישומו של הקבלן לאלתר ממאגר הספקים של משרד הבטחון, ובכך נמנעת ממנו האפשרות להוסיף ולפעול במסגרת מכרזים קיימים ולהשתתף במכרזים עתידיים. בתוך כך צוינה גם המחויבות הנדרשת מספקי המשרד לרמת אמינות גבוהה נוכח האיומים הביטחוניים הגלומים בעבודה שמבצע הקבלן במרחב התפר ובמעברי הגבול על הרגישות הכרוכה בכך.

לאחר שנערך לספק שימוע החליטה הועדה לתת תוקף להחלטה הזמנית ולהפכה לקבועה, עד להודעה חדשה. לעמדת המדינה, שיוצגה ע"י עורכי הדין אריאל אררט ונועה יניב מפרקליטות מחוז תל אביב, מדובר במקרה ראשון של השעיית ספק במשרד הביטחון, על סמך מידע מודיעיני חסוי, וזאת על רקע הבנה כי חדירתם של ארגוני הפשיעה לחברות הקבלניות עמוקה ומצריכה עשיית מעשה, כדי להילחם בתופעה החמורה.

השופט עמית קובי ורדי דחה את עתירת החברה וקיבל את טענת המדינה כי ההחלטה הייתה סבירה, התקבלה בסמכות וכי לא נפל בה פגם. "מדובר בחומר סודי ממספר מקורות המסווגים מהימנים, מידע מוצלב שיש לו אף ביטוי בחלקו בראיות מנהליות, במשך תקופת זמן לא קצרה, כולל מידע שתוקף ועודכן המצביע אכן על כך, כפי שצויין בפרפרזות, שבתחילה בעלי העותרת התחברו עם ארגון אבו לטיף על מנת שהארגון יסייע להם בפתרון סכסוכים ומאז הפכה העותרת להיות חברה פרונטרית/פלטפורמה של הארגון המכוון אותה לאלו מכרזים לגשת, שחלק מהתמורה מועברת לארגון הפשע", ציין השופט ורדי.

יצוין, כי מדובר בצעד אחד מתוך מכלול צעדים שנעשים בימים אלו למניעת כניסתם של ארגוני פשיעה למכרזי השירות הציבורי, במאמץ משותף של משרד האוצר - החשב הכללי, משטרת ישראל - להב 433, היאל"כ, משרדי הממשלה ורשויות הממשלה השונים ופרקליטות המדינה.

Comments


bottom of page