top of page

רשות המסים: כתב אישום נגד האחים רגב בגין ניסיון להתחמק מתשלום מס בישראל


פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה לבית המשפט הכלכלי בתל אביב כתב אישום כנגד האחים אבי ורצברגר-רגב ועזרא רגב, בתו של אבי רגב ליאת טונקונוגי, ושתי חברות בבעלותם שנרשמו במדינות זרות. על פי כתב האישום האחים רגב מסרו מידע כוזב לפקיד השומה, במטרה להסתיר את הקשר של החברות לישראל ולהתחמק מתשלום מס בישראל. טונקונוגי, ששימשה כמנהלת בחברות בבעלות האחים רגב, מואשמת כמי שהייתה מעורבת במסירת המידע הכוזב.

בנוסף, הואשם בכתב האישום גם רו"ח אריה שרוני, בגין אי דיווח על הכנסה של האחים רגב מדיבידנדים אותם קיבלו מהחברות בבעלות, וזאת ללא הצדק סביר.

על פי כתב האישום, שהגישו עו"ד הילה מנשה ז'בנר ועו"ד תמר פירון, האחים רגב עוסקים, באמצעות חברות שבבעלותם ובניהולם, בפעילות סחר בינלאומי מקביל, על ידי רכישת סחורות מסיטונאים במדינות בהן המחירים נמוכים ומכירתם במדינות בהן מחירי הסחורות גבוהים. פעילות הסחר בוצעה בישראל באמצעות חברה שנרשמה בישראל, כאשר שתי חברות שנרשמו במדינות זרות, - OZ GROUP LIMITE שנרשמה באיי הבתולה, ו -EMA Trading Limited, שנרשמה באיי מאן, שימשו כפלטפורמות לרכישת הסחורות בשווקים זולים ומכירתן בשווקים יקרים.

בשנת 2015, כחלק מדיונים שהתקיימו אצל פקיד השומה בנוגע לתושבות של החברות ולחובתן לשלם מס בישראל, מסרו האחים רגב לפקיד השומה מסמך המכיל מידע כוזב לגבי פעילות החברות שנרשמו בחו"ל, וזאת במטרה להסתיר את זיקותיהן לישראל ולהביא להתחמקות מתשלום מס בישראל.

הכנסותיהן של החברות אוז ואמה בשנים 2015-2006 נאמדות בסך של כ-135 מיליון יורו.

בנוסף על פי כתב האישום שהוגש, בין השנים 2015-2013, האחים רגב, ביחד עם רו"ח שרוני לא דיווחו לפקיד השומה על הכנסות מדיבידנדים בהיקף של מעל 11.5 מיליון ש"ח שהאחים קיבלו מחברת אוז, וזאת ללא הצדק סביר.

לאבי ורצברגר–רגב, עזרא רגב, ליאת טונקונוגי והחברות אוז ואמה יוחסו עבירות של השבת תשובה כוזבת, ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה, והכל בכוונה להתחמק מתשלום מס; לאבי ורצברגר–רגב, עזרא רגב ורו"ח אריה שרוני יוחסו עבירות של הגשת דו"ח לא נכון ללא הצדק סביר.

Comments


bottom of page