top of page

חיות האריכה את כהונת נציב התלונות על השופטים - ללא כינוס הוועדה


נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות, האריכה את כהונתו של נציב תלונות הציבור על שופטים, אורי שהם, מבלי לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. חיות: "רואה בחומרה רבה את העובדה שעד היום טרם התכנסה הוועדה לבחירת שופטים וזאת בהינתן המחסור המשמעותי בשופטים והפגיעה הנגרמת עקב כך לשירות הניתן לציבור"

Comentários


bottom of page