top of page

השופט רניאל דחה עתירת מחצבות כפר גלעדי - נגד החלטת ועדת המכרזים ברמי כדי לעודד תחרות בשוק


השופט מנחם רניאל, מבית המשפט המחוזי חיפה, קיבל את עמדת הפרקליטות ודחה את העתירה שהגישה מחצבות כפר גלעדי נגד החלטת ועדת המכרזים ברמ"י שלא לבחור בה כזוכה במכרז להפעלת מחצבת אשרת דרום. בית המשפט קיבל את עמדת רמ"י כי המלצת רשות התחרות ביחס למכרז קבעה מניעה של מחצבות כפר גלעדי לזכות במכרז בכדי להביא לתוצאה התחרותית הטובה ביותר בין מפעילי המחצבות באזור.

בחודש אוגוסט האחרון הגיע לסיומו הליך מכרזי לבחירת מפעיל לאחת המחצבות הגדולות והמשמעותיות בצפון הארץ – מחצבת אשרת דרום. ועדת המכרזים של רמ"י החליטה לפסול את הצעת מחצבות כפר גלעדי חרף היותה ההצעה הגבוהה ביותר במכרז בסך 922,747,107 ₪, ולהכריז על ההצעה השניה בגובהה כזוכה במכרז הצעת שותפות הנסון מוצרי מחצבה בע"מ ומחצבי אבן בע"מ בסך 908,000,000 ₪. למעשה, ועדת המכרזים אימצה להחלטתה את המלצת רשות התחרות בנדון, לפיה, הדבר יביא לתוצאה התחרותית הטובה ביותר וכי להכנסת שחקן חדש לאזור משמעותי זה ישנה חשיבות רבה במיוחד.

פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי) ייצגה את רמ"י בעתירה והדגישה כי קיומם של מפעילי מחצבות רבים יותר בשוק וקיומה של תחרות מיטבית בין המפעילים בכל אזור, חיוניים לפעילות תקינה של ענף תחרותי. כן הובהר כי רשות מקרקעי ישראל פועלת לקידום אמצעים לפתרון משבר הבניה והדיור בישראל, ובכללם, עידוד התחרות וצמצום הריכוזיות בענף הפעלת המחצבות במקרקעי המדינה. בחירת מפעילי המחצבות ע"י רמ"י נעשית במכרז למתן זכויות כריה וחציבה לפי הסכמי הרשאה. חומרי הגלם שמופקים בפעילות המחצבה, מהווים משאב ציבורי יקר, שנמכר בשוק החופשי למפעלי הבטון אשר מייצרים את חומרי הבניה המשמשים את שוק הבינוי.

בית המשפט קבע כי מחצבות כפר גלעדי ידעו היטב שזו ההמלצה שוועדת המכרזים תידרש לה במקרה שהצעתה תהיה הגבוהה ביותר. ואף הוסיף, כי רמ"י נהגה כדין כאשר נדרשה להמלצת רשות התחרות בבואה לקבוע את הזוכה במכרז. בית המשפט דחה את טענת מחצבות כפר גלעדי כי הזוכה במכרז הוא בהכרח נותן ההצעה הגבוהה ביותר, וקיבל את טענת רמ"י כי על פי תנאי המכרז היא אינה חייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר.

בית המשפט דחה את הטענה כי נפל פגם בשימוע שנערך למחצבות כפר גלעדי בטרם קבלת החלטת ועדת המכרזים. נקבע, כי מחצבות כפר גלעדי הבינה היטב שהיא מוזמנת לשימוע בעניין פסילת הצעתה, וכי רמ"י היתה רשאית להיוועץ ברשות התחרות ולקבל את התייחסותה לטענות שהועלו בשימוע.

סיכומו של דבר, התקבלה עמדת הפרקליטות כי לא נפל פגם בהליך המכרזי ובהחלטת ועדת המכרזים, שניתנה בסמכות, על בסיס שיקולים עניינים ומקצועיים בלבד, והיא סבירה, מידתית ומנומקת כדין.

בית המשפט חייב את מחצבות כפר גלעדי בהוצאות רמ"י בסך 12,000 ₪ ובהוצאות המשיבות האחרות יחדיו בסך של 12,000 ₪.עוד בכותרות:Comments


bottom of page