top of page

השופט דוחה את טענת הקונה והטיל עליו לשלם הוצאות בסך 40,000 שקל


בסכסוך משפטי שנערך לאחרונה, מצא עצמו קונה מהעיר אפרת מתמודד עם השלכות של דחיית תשלום כאשר המוכר הפעיל את סנקציית ביטול החוזה. למרות טענות הקונה לחוסר תום לב, פסק השופט רם וינוגרד לטובת המוכר, והורה לקונה לעזוב את הבית בתוך שלושה חודשים.


מאת: מגזין בית המשפט

המקרה נסוב על רוכש שלא הצליח להשלים את התשלום עבור בית במועד, בטענה לקשיים בקבלת משכנתא מהבנק. כתוצאה מכך, מימש המוכר את זכותו להפעיל את סנקציית ביטול החוזה, מה שהוביל למאבק משפטי בין שני הצדדים.

הקונה טען כי הביטול נעשה בכוונת זדון, בטענה כי העיכוב בתשלום שלהם נובע אך ורק מהעיכובים בקבלת המשכנתא מהבנק. עם זאת, השופט רם וינוגרד דחה טענה זו בטענה כי עיכוב הקונה בהבטחת הכספים הדרושים אינו מהווה תירוץ הולם לאי עמידה בתנאי החוזה המוסכמים.


חשוב לציין כי חוזים כוללים בדרך כלל התניות לגבי לוחות זמנים לתשלום, המאפשרים למוכרים לנקוט בפעולות מתאימות אם הקונה לא יעמוד בהתחייבויותיהם. במקרה זה, המוכר ביקש בצדק להגן על האינטרסים שלו ולאכוף את תנאי ההסכם.


פסק דינו של השופט וינוגרד הדגיש את החשיבות של קיום התחייבויות חוזיות ואת העיקרון כי שני הצדדים צריכים לפעול בתום לב. עיכוב ממושך של הקונה בהשלמת התשלום נחשב בלתי סביר בנסיבות העניין, והביא לדחיית התביעה.


כתוצאה מהחלטת בית המשפט, נצטווה הקונה לפנות את הנכס תוך שלושה חודשים. פסיקה זו לא רק מאשרת מחדש את זכותו של המוכר לסיים את החוזה אלא מדגישה את המשמעות של עמידה בלוחות זמנים מוסכמים בעסקאות מקרקעין.


אמנם הקונה התמודד עם אתגרים בקבלת משכנתא, אך חיוני לכל הצדדים המעורבים בעסקת מקרקעין לתכנן בהתאם ולמלא את התחייבויותיהם. הימנעות מכך עשויה להיות בעלת השלכות משפטיות משמעותיות, כפי שהודגם במקרה זה.


פסיקה זו משמשת תזכורת לרוכשים הפוטנציאליים לשקול היטב את מוכנותם הפיננסית ולהבטיח שיש להם את האמצעים הדרושים להשלמת רכישה בטרם התקשרות בחוזה. זה גם מעודד את המוכרים לנקוט משנה זהירות ולפעול לפי נהלים נאותים כדי להגן על האינטרסים שלהם.


לסיכום, החלטתו של השופט רם וינוגרד לקיים את ביטול החוזה ולהורות לרוכש לפנות את הבית בתוך שלושה חודשים, מדגישה את משמעות התשלום בזמן בעסקאות מקרקעין. מקרה זה משמש לקח חשוב הן לקונים והן למוכרים, תוך שימת דגש על חשיבות מילוי התחייבויות חוזיות לשמירה על שוק נכסים הוגן ושקוף. לפיכך קבע השופט שהרוכש ומשפחתו יתפנו מהבית עד לתחילת אוקטובר. בנוסף חויב הנתבע לשלם לתובע הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 40,000 שקל.


Comments


bottom of page