top of page

השופט אלטוביה: ראש יהודי לא תקיים הקפות שניות בתל אביב


שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, מגן אלטוביה, דחה את העתירה שהגישה עמותת ראש יהודי נגד החלטת העירייה לבטל את אישורם לקיום הקפות בכיכר דיזנגוף. העתירה נדחתה בשל המחלוקת סביב אירוע תפילה שארגנה העמותה בליל יום כיפור.


השופט אלטוביה הדגיש כי חששות העירייה בעניין הסדר הציבורי והביטחון תקפים, ואין הצדקה להתערבות שיפוטית. הוא הביע צער על כך שלא ניתן היה להגיע להבנות בין הצדדים המעורבים. אלטוביה הדגיש כי תפקידו של בית המשפט אינו להחליף סמכות מנהלית, אלא במקרים חריגים. במצב מסוים זה היה על בית המשפט לבחון האם החלטת העירייה מבוססת על שיקולים חיצוניים, האם היא סבירה והאם הייתה לעמותה הזדמנות הוגנת להשמיע את עמדתה.


לטענת אלטוביה, ניתנה לעמותה הזדמנות ראויה להשמיע את עמדתה, ולא הוכחה שיקולים חיצוניים המשפיעים על החלטת העירייה. העובדה שהבחירות המוניציפליות מתקרבות, נחשבה לא סיבה מספקת להצביע על השפעות חיצוניות. המחלוקת סביב תפילת יום הכיפורים הוצגה לעירייה, לרבות הפרת תנאי ההיתר המובילה להפרדה מגדרית ושימוש בלתי מורשה במזרקת הכיכר כמחיצה. פעולות אלו היו לכאורה בניגוד לפסיקת בית המשפט הן של בית המשפט המחוזי והן של בית המשפט העליון.


בנוסף, ציין אלטוביה כי העירייה לקחה בחשבון את הפוטנציאל לעימותים הקשורים לתפילת יום הכיפורים. למרות שלא ניתן לקבוע אם סכסוכים אלו היו מתרחשים ללא הפרת ההיתר, השופט טען כי מסקנת העירייה הייתה סבירה ואינה מצדיקה את התערבות בית המשפט.


אלטוביה מסכם: "כאשר כל אלו מצויים בפני המשיבה ובהתאם לחובותיה בדין כמי שמופקדת על ניהול המרחב הציבורי לטובת הציבור, כאשר מדובר באירוע פרטי בשטח ציבורי שאין לאדם זכות קנויה בו, כאשר מצויות ברחבי העיר אלטרנטיבות רבות חלופיות לאירועים נשואי העתירה, הן בבתי הכנסת ברחבי העיר לרבות בית הכנסת של קהילת ראש יהודי והן בשטחים ציבוריים אחרים בהם יתקיימו אירועי הקפות שניות, אין לומר שהחלטת הביטול היא בלתי סבירה או בלתי חוקית או שהיא פוגעת בעותרות באופן חריג או לא 32 מידתי או באיזה מזכויות היסוד שלהן".עוד בחדשות:

Comments


bottom of page