top of page

"אדם מסוכן": הוארך מעצר השוטר החשוד בתקיפה מינית בתוך ניידת


המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר כתב אישום נגד שוטר סיור מתחנת באר שבע בגין עבירות אינוס ושיבוש מהלכי משפט כלפי שלוש מתלוננות.


על פי כתב האישום, בשלושה אירועים שונים, במסגרת תפקידו, היה הנאשם מעורב בטיפול משטרתי בעניינן של שלוש נשים, שנזקקו לסיוע המשטרה. הנאשם, ניצל את תפקידו ואת מוחלשותן של הנשים, וביצע את עבירות האינוס. בשניים מהמקרים, עשה זאת בביתן, ובמקרה נוסף בניידת משטרה.


המחלקה לחקירות שוטרים בקשה לעצור את הנאשם עד תום ההליכים המשפטיים נגדו, בבקשת המעצר נכתב כי "הנאשם בחר את קורבנותיו בקפידה ובאופן המעצים את המסוכנות הנשקפת ממנו. כך, כל הנפגעות הינן נשים מוחלשות וחסרות תמיכה אשר נזקקו לעזרת המשטרה וגורמים נוספים. הנאשם, שמכוח תפקידו היה מודע למוחלשותן של נשים אלו, בחר לנצלה ולהפוך אותן לקורבנותיו". בנוסף נכתב כי "כתב האישום מלמד על שיטת פעולה של הנאשם המאופיינת בתחכום. כך בשניים מהמקרים, התחזה לשוטר בשם דוד. הנאשם המציא לעצמו זהות חדשה לצורך מעשיו המזעזעים, במטרה שלא יתחקו אחר עקבותיו".


השופטת אורית ליפשיץ "אדם מסוכן". ממח"ש נמסר כי קיים חשד להיקף רחב יותר של עבירות שאותם ביצע במתלוננים נוספים, והשופטת האריכה את מעצרו בארבעה ימים.

Comments


bottom of page