top of page

מחוזי: השופט בני שגיא גזר 10 שנות מאסר למעסה מרמת גן שאנס מטופלת בביתו


שופטי בית המשפט המחוזי, בני שגיא, מיכל רוזן עוזר וסיגל יעקבי, גזרו את עונשו של מעסה שהורשע בעבירות אינוס ומעשים מגונים כלפי סטודנטית צעירה בעת טיפול עיסוי שהעניק לה. העונש שנגזר עליו הוא 10 שנות מאסר ופיצוי של 150 אלף ₪ למתלוננת.


בית המשפט המחוזי בתל־אביב, בהרכב השופטים בני שגיא, מיכל רוזן עוזר וסיגל יעקבי, דן בגזר דינו של מעסה מקצועי שהורשע בעבירות מין כלפי מטופלת שלו – סטודנטית צעירה. עובדות המקרה, שלפיהן הורשע, הן שלמרות הכחשתו לעבירות אינוס ומעשה מגונה – בין השאר בטענה כי הוא הומוסקסואל – מוכח מן הראיות בוודאות כי עבר את העבירות המיוחסות לו.


בית המשפט הדגיש כי "על פניו, ברור כי אין בענישה, חמורה ככל שתהא, כדי לרפא את פצעיה של נפגעת העבירה". עם זאת הוסיף ואמר כי "אין ספק בעינינו כי הטלת עונש המשקף את עקרון ההלימה ואת יתר הנתונים הצריכים לענישה, תשדר מסר מובהק, שיחזק את המתלוננת, לפיו בתי המשפט יראו בחומרה מעשים כגון אלה שבוצעו בה, ויצמידו להם "תג עונשי" שישקף חומרה זו".


כמו כן, ציין בית המשפט את האלמנט הייחודי של שירות מסוגי עיסוי, בו המגע הפיזי בין המעסה למטופל הוא לב הטיפול – במסגרתו מנוטרל מראש חלק ממנגנוני ההגנה העומדים לרשות המטופל. בעקבות כך, "המטופל לא תמיד מסוגל להבין בזמן אמת אימתי חוצה המטפל את גבולות המותר, ואימתי מצויות פעולותיו במרחב המקצועי – לגיטימי".


בהתאם לכך, בהינתן שעבירות מין המבוצעות אגב עיסוי משלבות מוטיבים מעולם עבירות המרמה, הרי ש"על מתחם העונש ההולם ליתן ביטוי משמעותי, ולשקלל את אלמנט ניצול התפקיד, את אותם מוטיבים מִרמתיים הכרוכים בביצוע עבירות המין בנסיבות של עיסוי ואת הקלות הבלתי נסבלת בה יכול מעסה לבצע עבירות מין במטופל".


בקבעו את מתחם העונש, לקח בית המשפט בחשבון את מורכבות מסלול חייו של הנאשם, העובדה כי הוא נעדר הרשעות קודמות וכן הסיוע שהעניק הנאשם למגוון אנשים ומטופלים לאורך חייו המקצועיים. ובכל זאת, תרחיש האימה אשר הותיר בקורבן העבירה צלקות נפשיות משמעותיות שילווה אותה כל חייה הוביל לגזור את עונשו בהתאם, ונקבעו לו 10 שנות מאסר לריצוי בפועל ופיצוי למתלוננת בסך 150 אלף ₪.


ב"כ הנאשם עו"ד תמי אולמן: "בגיל 18 התגייס לצבא אימו עברה תאונת דרכים קשה,

נאלץ להמשיך את הצבא אבל בקרבת הבית במקום להיות לוחם"
Comments


bottom of page