top of page

הקלות בהחזר חובות וקנסות


בתזכיר חוק של המרכז לגביית קנסות פורסם לאחרונה כי אדם שיש לו חוב מסוים לתשלום, בגובה של עד 50 אלף ש"ח וטרם חלף המועד האחרון לתשלומו, יוכל לפרוס את החיוב לתשלומים באופן עצמאי באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה


מאת: מגזין בית המשפט


בדברי ההסבר לתזכיר נאמר, כי מטרת החוק המוצע היא לאפשר לאנשים המשלמים קנסות או סוגי תשלומים אחרים למרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, לשלם אותם בתשלומים, וזאת עוד בטרם שתשלומים אלו הופכים לחובות.


על פי התזכיר, אדם שיש לו חוב מסוים לתשלום, בגובה של עד 50 אלף ש"ח וטרם חלף המועד האחרון לתשלומו, יוכל לפרוס את החיוב לתשלומים באופן עצמאי באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה בהתאם למדרגי פריסה שייקבעו בתוספת לחוק.


בדברי ההסבר צוין, כי כיום, בהתאם לחוק המרכז לגביית קנסות, מוסמך המרכז לקבל תשלום עבור סוגי חיובים מסוימים גם בתוך התקופה לתשלום ובטרם הפך התשלום לחוב (להלן: תקופת טרום חוב). תהליך זה נועד לאפשר למשרדי ממשלה ולרשויות שלטון, המעבירים את חובותיהם לגבייה, להיעזר בשירותי רשות האכיפה והגבייה בקבלת תשלומים, במקום לנהל מערכת תשלומים נפרדת מטעמם. תהליך זה גם מקל ומאחד שירות לאזרחים, בבחינת ONE STOP SHOP, כאשר הכתובת לתשלום היא אחת, מרגע יצירת החיוב ועד אשר נגבה הוא כחוב. חיובים אלה, בחלוף המועד לתשלומם הופכים לחוב למדינת ישראל ונגבים מכח החוק במרכז לגביית קנסות שברשות האכיפה והגבייה.


במסגרת הליכי הגבייה של המרכז בתקופת טרום החוב ועל מנת להקל בנטל ובאפשרויות התשלום, עלה הצורך לפרוס את החיובים לתשלום לשיעורין. אולם, בשונה מהסמכות הנתונה למרכז לפרוס חובות לגבייה לתשלומים, לא הייתה קיימת סמכות לפרוס קנסות או תשלומים בשלב טרום הגבייה. התוצאה לעיתים הביאה למצב, שאנשים שביקשו לשלם את החיוב שנקבע להם בתשלומים, המתינו לחלוף תקופת התשלום עד להפיכתו לחוב, על מנת שניתן יהיה לאפשר להם את תשלומו.


במטרה לתת מענה לקושי שהתעורר בפריסת תשלומים בשלב טרום החוב, מוצע בתזכיר לקבוע בחוק שכל אדם שגובה חובו הוא עד 50 אלף ש"ח בתקופת טרום החוב, יהיה רשאי לבצע פריסה חד פעמית של החיוב לתשלומים. פריסה זו תינתן באופן עצמאי אוטומטי וממוחשב, לפי מדרגי טבלה המפורטת בתוספת לתזכיר החוק ובלבד שמבקש הפריסה עומד בתנאים, כגון: ביצוע הפריסה לפחות שבעה ימים טרם המועד האחרון לתשלום, פירוט מספר התשלומים הרצוי עבורו וציון פרטי קשר אלקטרוניים עם המשלם.


תיקון נוסף שנכלל בתזכיר החוק, הינו הוספת הסמכה לקביעת ופרסום כללים לפטור מתשלום תוספת פיגורים. מאחר שבמרבית הבקשות המוגשות על ידי חייבים מצויה בקשה לפריסה של החוב וגם להפחתת תוספת הפיגורים, מוצע בתזכיר החוק לקבוע הסמכה לגיבוש כללים אחידים גם להפחתה וגם לפטור מתשלום תוספות פיגורים, כדי לייצר מערכת שיקולים אחודה וקוהרנטית לפריסת חוב, דחיית המועד לתשלומו וגם הפחתה של תוספת הפיגורים.


Comentarios


bottom of page