top of page

הממשלה שוקלת בקשת פסילה נגד נשיאת בית המשפט העליון


רגע קריטי למערכת המשפט ולמדינה כולה יבחן את האיזון העדין בין הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת. לתוצאות תהליך זה יהיו השלכות מתמשכות על הדמוקרטיה של המדינה ועל העקרונות שעליהם היא מושתתתבתפנית מפתיעה הודיעה הממשלה על כוונתה להגיש בקשה לפסול את נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות מלדון בחוק יסוד הסבירות. מהלך זה מגיע בעקבות נאום פומבי חריף שנשאה חיות בינואר האחרון, בו הביעה דאגה מההשלכות המסוכנות של השינויים המוצעים וביקרה את המניעים מאחורי חקיקת החוק.

בקשת הממשלה לפסול את חיות צריכה לעבור את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. ואם מיארה תסרב לבקשה, הממשלה תעמוד בפני ההחלטה אם להמשיך באופן עצמאי. עם זאת, צפוי שהכנסת לא תדון בבקשת פסילה.

בתוך כך, היועצת המשפטית לכנסת, שגית אפיק, מבקשת מבג"ץ לאפשר לכנסת הגשת תגובה משלימה לאחר הדיון שיתקיים מחר על חוק הנבצרות, ככל שיהיה בכך צורך. המהלך יאפשר לכנסת להגיב לעמדה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שביקשה לפסול תיקון לחוק יסוד הממשלה.

תומכי עמדת הממשלה, לעומת זאת, טוענים כי הערותיה הפומביות של חיות פגעו באובייקטיביות שלה, והקשו עליה לשפוט באופן אובייקטיבי בעניינים הקשורים בדיני הסבירות.

הפסילה הפוטנציאלית של נשיאת בית המשפט העליון היא אירוע נדיר ומשמעותי, שמוסיף עוד יותר לחומרת המצב. נותר לראות כיצד יתגלגלו ההליכים המשפטיים ואילו השלכות יהיו לכך על מערכת היחסים בין הממשלה למערכת המשפט.

ככל שהמקרה יתפתח, הוא צפוי ליצור עניין וביקורת ציבורית לא מבוטלת, שכן לתוצאה עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על מאזן הכוחות בין רשויות השלטון וההגנה על העקרונות הדמוקרטיים במדינה.

בקשת הממשלה לפסול את חיות וההליכים המשפטיים הבאים יעצבו ללא ספק את עתיד מערכת המשפט ושלטון החוק בעם. תשומת הלב הציבורית תתמקד מקרוב בפעולות ובהחלטות הן של הממשלה והן של מערכת המשפט כאשר סאגה עתירת סיכון זו תתגלגל.

זהו רגע קריטי למערכת המשפט ולמדינה כולה, כאשר האיזון העדין בין הרשות המבצעת, המחוקקת והשופטת עומד למבחן. לתוצאות תהליך זה יהיו השלכות מתמשכות על הדמוקרטיה של המדינה ועל העקרונות שעליהם היא מושתתת.

בבקשה של אפיק נכתב כי "מצב שבו היועצת המשפטית לממשלה מבקשת להכריז על בטלות של חוק יסוד הוא מאורע שמעולם לא אירע". לכן, לדבריה, הכנסת נדרשת לזמן מתאים להגיב לדברים.Comments


bottom of page