top of page

הורשע ברצח האם, ישמור קשר עם הבנים שלו, אף שהורשע בהתעללות מינית באחיותיהם


השופט ערן שילה מבית המשפט למשפחה בירושלים אישר את בקשתו של גבר לתסקיר שיבחן אם הוא יוכל לשמור קשר עם הבנים שלו, אף שהורשע בהתעללות מינית באחיותיהם


לפי לסעיף 27(א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נשללה מן האב הסמכות ההורית כלפי ילדיו הקטינים בשל הרשעה בעבירת מין. עם זאת, לפי הדין עצם שלילת האפוטרופסות של ההורה העבריין אינה גוררת אוטומטית את שלילת האפשרות לשמירה על קשר בינו לבין ילדיו. לעניין זה נקבע שהפרמטר הקובע הוא טובת הקטינים ורצונותיהם.

בבקשת האב צוין כי טובת ילדיו הקטינים היא שתינתן להם האפשרות לקיים קשר עמו. הוא הדגיש שאינו עומד על קיום מפגשים בשלב זה אלא אם כן ילדיו יבקשו זאת, ולכן גם ביקש שעמדת הקטינים תישמע על ידי אנשי מקצוע וייערך תסקיר. מנגד טענה האם שקיום קשר עם האב אינו לטובת הילדים אך היא לא התנגדה להוצאת תסקיר שיבדוק את הנושא.

בהתאם לכך, השופט שילה קבע שחרף העבירות החמורות שבהן הורשע האב, אין הצדקה לשלול באופן מוחלט את עריכת התסקיר שיבחן אפשרות לקשר בינו לבין ילדיו הקטינים: "לקטינים אין ולא יהיה אבא אחר. קביעה קטגורית השוללת את הבירור אם קשר כיום, או בעוד תקופה, בכפוף להליך טיפולי, או במסגרת הליך טיפולי, על מנת להביע חיבה, או על מנת להתעמת ולהביע רגשות, הוא לטובת הקטינים היא קביעה חריפה שאינה עולה מהוראות הדין ועלולה לפגוע בקטינים".

בנוסף הדגיש השופט ערן שילה כי מדובר באדם שעד לפני שנה התגורר עם ילדיו הקטינים תחת קורת גג אחת, מבלי שנשמעה טענה לפגיעה כלשהי נגדם. אומנם נשללה ממנו האפוטרופסות על ילדיו מכוח החוק עקב ההתעללות בבנותיו, אלא שמכאן ועד גניזת הרעיון לבירור על קשר אפשרי בינו לבין ילדיו – המרחק גדול. השופט הוסיף כי אפילו במקרים חמורים מאוד, שבהם אב לילדים הורשע ברצח האם, נמצא לפעמים שטובת הילדים הייתה דווקא לשמור על קשר עם אביהם הרוצח.

לאור זאת הוא הורה על הכנת תסקיר בנוגע לקביעת מפגשים או קיום קשר עם הילדים, כאשר אמת המידה הינה טובת הקטינים ורצונותיהם. זאת להבדיל מ"זכות" האב כאפוטרופוס – אשר כאמור נשללה ממנו.
Comments


bottom of page