top of page

הוצל"פ: מהלך שהוביל תשלום לנפגעות בביצוע עבירות מין חמורות


המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה בשיתוף היחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה, גבו חוב פיצוי עבור נפגעות עבירה בסך 1,086,930 ₪, מחייב אשר הורשע בביצוע עבירות מין חמורות


מרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, המופקד על אכיפה וגבייה של קנסות, אגרות והוצאות עבור המדינה, גובה גם עבור נפגעי.ות עבירה, את הפיצוי אשר נפסק לטובתם במסגרת גזרי דין הניתנים בבתי המשפט בישראל. במקרה האמור, כנגד החייב היו פתוחים במרכז לגביית קנסות מספר תיקי פיצוי לטובת נפגעות העבירה. זאת לאחר שהחייב הורשע בשורה של עבירות מין חמורות בשמונה מתלוננות, חלקן בנות המשפחה, שהיו אף קטינות בעת ביצוע המעשים.במסגרת הליכי הגבייה שנקט המרכז כנגד החייב לגביית החוב וממידע שעלה והועבר בידי אחת מנפגעות העבירה, אותר נכס מקרקעין אשר היו לחייב זכויות בו. המרכז לגביית קנסות הטיל מיד הערת אזהרה על הנכס, אשר היה בשיתוף זכויות לחייב ולגרושתו ובהמשך הוכיח אישור מינהל מקרקעי ישראל, כי מדובר בנחלה חקלאית.


כמו כן, התברר כי נחתמו שני הסכמים תמוהים בגינם נרשמו הערות על הנחלה. האחד, הסכם גירושין בין החייב לאשתו שקיבל תוקף של פסק דין על ידי בית משפט לענייני משפחה במסגרתו החייב מעביר אליה את כלל נכסיו, לרבות זכויותיו בנחלה והשני, הסכם מכר של הנחלה בין החייב וגרושתו לבין בני משפחתו של החייב.לפיכך, הוגשה בקשה להכריז על החייב פושט רגל, על מנת לבטל את הענקת המרמה שביצע החייב לבני משפחתו וזאת בשיתוף פעולה משפטי, בין המחלקה המשפטית במרכז לגביית קנסות שברשות האכיפה והגבייה, ליחידה לאכיפה אזרחית בפרקליטות המדינה. לאחר הפתיחה בהליכי פשיטת רגל כנגד החייב, מונה לבקשת המרכז לגביית קנסות נאמן לנכסיו והוגשה בקשה לביטול הענקת המרמה על ידי הנאמן. בעקבות כך, קרא בית המשפט לצדדים לנסות ולהגיע להסכמות. לאחר דין ודברים ארוך, הוסכם בין הצדדים, בין היתר, כי תשולם מלוא תביעת החוב של המרכז עבור נפגעות העבירה, בסך של כ- 1,086,930 ₪.

בית המשפט קיים דיון בהסכמות שהושגו ואישר מתווה הכרה במלוא תביעת החוב ופירעון מלוא החוב הנדרש. לפני כשבוע העביר הנאמן למרכז את מלוא הכספים בהתאם לתביעת החוב שהוגשה. הכספים זוכו בתיקי הפיצוי, והמרכז פועל בימים אלה לשלמם לנפגעות העבירה.


מנהל המרכז לגביית קנסות ברשות, מר דורון תשתית, ציין כי "המרכז רואה בגביית חוב הפיצוי לנפגעי.ות עבירה ערך עליון, ופועל בנחישות ותוך שיתוף פעולה עם פרקליטות המדינה וגורמים נוספים לגביית החוב. התופעה לפיה נאשמים שבגזר הדין נקבע, כי עליהם לשלם פיצוי לנפגעי עבירה, ממהרים להיפטר מנכסיהם על ידי העברתם לבני משפחה, כדי למנוע תפיסתם, מוכרת והמרכז והפרקליטות נלחמים בה רבות. עדיף לחייבים לשלם את חובם מהר ככל האפשר, כיוון שכל שיהוי ודחיה גורמים לחוב לצבור ריבית. בסוף כולם משלמים ומי שמשתהה משלם יותר".


מנהל רשות האכיפה והגבייה, מר אורי ולרשטיין, הוסיף, כי "מקרה זה ממחיש, עד כמה חשוב שגוף ממלכתי ומקצועי פועל לגביית הפיצוי עבור הנפגעות והנפגעים, להבדיל מאדם קרוב, אשר ספק אם היו לו הכוחות והכלים לבקש את ביטול המרמה בנכס, כאשר מדובר במהלך מכריע, שהוביל הלכה למעשה את תשלום הפיצוי לנפגעות".

Comments


bottom of page