top of page

הוצל"פ: הרשם יניב יחזקאל הורה לחברת אשראי חוץ בנקאי לבחון את כל תיקי החברה שנפתחו בהוצאה לפועל


רשם ההוצאה לפועל יניב יחזקאל, הורה לחברה למתן אשראי חוץ בנקאי לבחון את כל תיקי החברה שנפתחו בהוצאה לפועל ובכלל זה תפעל הזוכה להתאמת בקשת הביצוע, ככל ויידרש, בהתאם להוראות חוק אשראי הוגן, על כלל האסמכתאות אותן נדרשת הזוכה לצרף כחלק מבקשת הביצוע. זאת, מאחר שבמסגרת בדיקה מדגמית מצא הרשם, כי עולה החשש, לפיו הזוכה לא פעלה בהתאם לחובות.


במקרה הנוכחי, המדובר בתיק הוצאה לפועל לביצוע שטר חוב מיום 24.1.2022 עליו חתמה החייבת בסך של 20,000 ₪. במסגרת בקשת הביצוע אותה הגישה החברה, הצהירה היא, כי "השטר ניתן בשל עילה אחרת שאינה הלוואה", כאשר בשים לב להצהרה זו לא נדרשה הזוכה לצרף אסמכתאות נוספות הנוגעות לתיקים שעניינם הלוואות חוץ בנקאיות.

החברה הצהירה באמצעות מנהלה, כי ביום 24.1.2022 חתם בעלה של החייבת למול הזוכה על הסכם מסגרת לקבלת שירותי ניכיון שיקים, כאשר באותו המעמד חתמה החייבת על שטר חוב כערבה להתחייבויות בעלה. במסגרת עסקת הניכיון, הפקיד בעלה של החייבת בידי הזוכה 3 שיקים בסך של 8,000 ₪ כל אחד לניכיון, תוך שהזוכה מפקידה בידיו את תמורתם בניכוי עמלת הניכיון. השיקים חזרו ומכאן החיוב.

כאמור בהחלטה, הורה הרשם, בשים לב, כי תצהיר הזוכה מאשר למעשה את טענות החייבת ובכלל זה מקים תחולה להוראות חוק אשראי הוגן, לחברה לפעול להגשת בקשת ביצוע מתוקנת הכוללת את מלוא האסמכתאות והטפסים הנדרשים לפתיחת תיקי מסוג שטרות אשר ניתנו מכוח הסכמי הלוואה.

עוד נקבע בהחלטה, כי מבדיקה שנערכה על ידי המזכירות עולה, כי לזוכה עשרות תיקים מסוג שטרות במערכת ההוצאה לפועל. כמו כן, מבדיקה מדגמית שנערכה על ידי הרשם באשר למספר תיקים, עולה כי לא הוצהר על ידי הזוכה, אשר הינה גוף פיננסי מפוקח העוסק במתן אשראי חוץ בנקאי, כי עילת השטרות הינה בזיקה להסכמי הלוואה, באופן המעלה חשש ממשי כי תיקים אלו נפתחו שלא כדין כאשר יכול ודינם להסגר לאלתר וזאת בהתאם לסמכותו הקבועה בהוראות חוק אשראי הוגן.

הרשם הבהיר בהחלטתו, כי "במצב כיום ומשבקשת ביצוע משמשת בפועל ככתב תביעה באופן בו הזוכה (בשלב המקדמי של פתיחת התיק) הינו מי שאוחז במלוא המידע ובעוד מזכירות הלשכה עת פותחת היא את תיק ההוצאה לפועל מסתמכת על הצהרות הזוכה בעניין, תוך הצהרה והתחייבות חתומה על ידו לפיה אין עניינו של השטר בהסכם הלוואה, הרי שלא ניתן לקבל מצב בו זוכים פועלים בניגוד לתנאי הוראות החוק תוך ניצול מעמדם, המקנים 'דה פקטו' חסינות מפני ביקורת שיפוטית לבחינת עסקת הלוואה בטרם מתן אפשרות לאכיפתה, תוך הפיכתה של לשכת ההוצאה לפועל כאכסניה לעושק חייבים בריבית נשך הנגבית על ידי גורמים עלומים באופן המאיין את כלל תכלית הוראות החוק מחד, וכחלק מזכותם של חייבים להליך הוגן ושמירה על זכויות יסוד".

עוד נאמר, כי "האמור לעיל מקבל משנה תוקף אימתי בו לפי הנתונים העדכניים כפי שפורסמו בדו"ח השנתי על פעילות רשות האכיפה והגבייה לשנת 2022 (האגף לתכנון, מחקר ומדיניות, אפריל 2023), שיעור החייבים שאינם מיוצגים במסגרת הליכי הוצאה לפועל עומד על 84.7% בעוד שיעור הזוכים המיוצגים על ידי עורך דין מטעמם עומד על 96.4%, נתון המצביע על פערי הכוחות העצומים בין חייבים לזוכים המשפיע בלא מעט מקרים ביכולתם של חייבים לעמוד על מיצוי זכויותיהם בפרט מקום בו ישנן חובות מוגברות על זוכה שהינו נושה מקצועי המחזיק בייצוג משפטי צמוד לקיים הוראות קוגנטיות שנקבעו בחוק".

לאור כל האמור, הורה הרשם, כי משמצא במסגרת בדיקה מדגמית, כי עולה החשש (ולו הראשוני) לפיו הזוכה לא פעלה בהתאם לחובות המוטלות עליה לפי חוק אשראי הוגן, כי "הזוכה תבחן את כלל התיקים אשר הוגשו על ידה לביצוע מהמועד שלעיל ואילך ובכלל זה תפעל הזוכה להתאמת בקשת הביצוע, ככל ויידרש, בהתאם להוראות חוק אשראי הוגן, על כלל האסמכתאות/הטפסים אותן נדרשת הזוכה לצרף כחלק מבקשת הביצוע, כל זאת בתוך 120 ימים מהיום; ככל ובמסגרת תיק הוצאה לפועל הוצהר על ידי הזוכה כי הוראות חוק אשראי הוגן אינן חלות לפי העניין, תגיש הזוכה הודעה מתאימה לתיק, תוך צירוף תצהיר ואסמכתאות רלוונטיות, כל זאת במסגרת סד הזמנים כפי שנקבע לעיל, תוך שתשמר לזוכה זכות הטיעון בכל תיק ותיק ונסיבותיו; ככל ויימצא כי הזוכה לא פעלה בהתאם לחובות המוטלות עליה מכח חוק אשראי הוגן, תיתן הזוכה טעם מדוע לא תחויב בהוצאות בגין הפרת הוראות קוגנטיות אלו; בהימנעות הזוכה מלעשות כן ובהיעדר כל החלטה אחרת, אשקול סגירת אותם התיקים ללא מתן התראה נוספת בעניין לרבות חיובה של הזוכה בהוצאות".

Comentários


bottom of page