top of page

הוצל"פ: חייב מיליונים - ביקש לפרוס אותם לתשלומים של 1,000 שקלים


אדם שהונה עשרות ישראלים בסכום של 16 מיליון שקלים, הגיע עד בית המשפט העליון כדי שרשות האכיפה והגבייה. שופטי בית המשפט העליון קבעו כי זכותם של נפגעי העבירה לקבל את מלוא הפיצוי שנפסק להם באופן מיידי, ולא בתשלומים.


המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, מופקד על אכיפה וגבייה של קנסות, אגרות והוצאות עבור המדינה. בתוקף תפקידו, גובה גם המרכז לגביית קנסות, פיצויים לטובת נפגעי.ות עבירה, אשר נפסקים לטובתם במסגרת גזרי דין הניתנים בבתי המשפט בישראל.


במקרה זה הורשע החייב בשנת 2018, בביצוע שורה של עבירות כלכליות, הונאה, זיוף ומרמה בהיקף 16 מיליון ₪. בגזר דינו של החייב נאמר "מדובר בפרשת מרמה חמורה במסגרתה הונה הנאשם עשרות רבות של אזרחים תמימים". החייב נידון ל-77 חודשי מאסר ולפיצוי לנפגעי העבירה בסכום העומד כיום על למעלה מ 12 מיליון ₪. עד כה לא שילם החייב כמעט כל תשלום למרכז לגביית קנסות בגין חוב הפיצוי.


החייב עתר לבג"צ נגד המרכז לגביית קנסות, מאחר שהמרכז סירב לפרוס את חוב הפיצוי לנפגעים לתשלומים. המרכז הבהיר בהחלטתו לדחות את בקשות החייב והשגותיו, כי הצעות הפריסה של החייב אינן ריאליות כלל ביחס לגובה החוב וכי זכותם של נפגעי העבירה לקבל את מלוא הפיצוי שנפסק להם, בייחוד בשים לב לכך שהחייב לא הבהיר מה נעשה עם כספי המרמה והיכן הם מצויים, ולא פעל להשיבם ולו באופן חלקי.

החייב אף טען למצב בריאותי מורכב ואולם לא ידע להבהיר כיצד זה, לצד היותו מרצה עונש מאסר, משליך על יכולת הפירעון שלו, המבוססת בראש ובראשונה על הרווחים שהפיק מביצוע העבירות.


בהחלטה שנתן בג"צ בעתירה נקבע, כי החייב לא הצביע על כל נימוק ממשי כדי להצדיק את פריסת תשלום החוב לתשלומים כה נמוכים ביחס לגובהו. כך שלמעשה, קבלת העתירה משמעותה, כי הפיצוי במלואו לא ישולם לנפגעי העבירה משך שנים ארוכות. עוד קבע בג"צ, כי החייב לא ביסס את טענתו בדבר המצב הרפואי הקשה בו הוא מצוי ולא ידע להבהיר היכן נמצא הכסף שהושג כתוצאה מהעבירות החמורות שבוצעו על ידו.


לבסוף צוין בפסק הדין, כי למעט טענה שלא הוכחה, שהחייב שילם לנפגעים 2 מיליון ₪ אותם יש לקזז מהחוב ותשלום אחד בסך 1000 ₪, לא שילם החייב כל תשלום לטובת פירעון חוב הפיצוי שנקבע לנפגעים. לאור כל זאת נקבע כאמור, כי העתירה נדחית.


מנהל המרכז לגביית קנסות ברשות האכיפה והגבייה, מר דורון תשתית, בירך על החלטת בג"צ ואמר "בית המשפט קבע מפורשות, כי חייב אשר הורשע בעוקץ של מיליונים לא יכול לקבל הסדרי חוב ארוכי טווח מבלי שהסביר להיכן נעלמו הכספים הרבים שעשק."


מנהל רשות האכיפה והגבייה, אורי ולרשטיין, אמר, כי "החלטות המרכז לגביית קנסות בבקשות לפריסות חוב פיצוי לנפגעי עבירה, ניתנו וימשיכו להינתן באופן מידתי וקפדני מאוד. היות ובגביית החוב אנו פועלים כנאמנים עבור הנפגעים ומשמשים שלוחיהם לגביית החוב. לנפגעי עבירה נושאים רבים ומורכבים לטפל בהם לשם שיקומם ונכון עשה המחוקק כאשר העביר את מלאכת הגבייה עבורם לפתחנו".


Opmerkingen


bottom of page