top of page

בלי בושה: עיריית פתח תקווה בנתה בניין ציבורי שאינו נגיש לאנשים עם מוגבלותנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים מצאה כי עיריית פתח תקווה הפרה את הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ביחס למבנה הציבורי החדש שברחוב לוחמי הגטאות 38 בעיר. על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, מעשה או מחדל בניגוד להוראות החוק מהווה עוולה אזרחית ובית המשפט רשאי לפסוק פיצויים נגד מי שמפר את החובה הזו.

 

הנציבות ערכה פיקוחי נגישות בבניין ומצאה כי קיימים בו ליקויי נגישות רבים. הבניין הציבורי החדש, שבנתה העירייה, אינו נגיש לאנשים עם מוגבלות ואף נבנה בניגוד לתקנות ולהתאמות הנגישות לשירות הנדרשות בחוק. בפרט, הבניין הוקם והופעל בלי שתהיה בו מעלית כנדרש, המובילה לקומה העליונה, שם ניתנים ומופעלים על ידי העירייה שירותים לציבור.

 

לאחר שהנציבות הגישה לעירייה מכתב התראה לפני תביעה, העירייה, מתוך שאיפה לסיים את המחלוקת מחוץ לכותלי בית המשפט ולמנוע תביעה ייצוגית - חתמה עם הנציבות על הסכם פשרה.

בהתאם להסכם:


1. העירייה התחייבה לבצע בבניין את כל התאמות הנגישות הנדרשות עד ליום 31.8.2024.


2. כפיצוי לציבור, העירייה התחייבה לבצע עבודות "הנגשת יתר" בארבעה מתחמים עירוניים המפורטים בהסכם.


3. העירייה התחייבה לבצע דרכי גישה נגישות באזור המתחמים המוסכמים.


4. העירייה התחייבה להעביר לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אישורים חתומים בידי ראש העיר והיועץ המשפטי של העירייה על ביצוע התחייבויותיה.

 

עו"ד גילת בן זקן, ממונת תביעות מחוזית בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "ליקויים כמו אלו שנמצאו בבניין, פוגעים באופן קשה בזכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, באפשרות שלהם לבקר בבניין, לקבל את השירותים הניתנים בו ולהשתלב באופן מלא בפעילויות המתקיימות בו. הנציבות תמשיך לפעול לאכיפת הוראות החוק, כדי להבטיח כי אנשים עם מוגבלות יוכלו לממש את זכותם לשוויון ולהשתלבות מלאה בחברה".

 

צילום: יח"צ

Comments


bottom of page